انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
منوی مستندات

createTask: وظیفه کپچا را خلق می‌کند.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/createTask
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
clientKey رشته بله
task شیء بله
softId عدد صحیح خیر
languagePool رشته خیر زبان مبدأ را برای کارگران تعیین می‌کند. فقط برای کپچا‌های تصویری کاربرد دارد. در حال حاضر، مبدأهای زبان زیر در دسترس هستند::

en (پیش‌فرض): صف زبان انگلیسی
rn: گروهی از کشورها: روسیه، اوکراین، بلاروس، قزاقستان
callbackUrl رشته خیر

نمونه درخواست

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ"
    },
  "softId":0,
  "languagePool":"en"
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    


ساختار پاسخ

خصوصیت نوع هدف
errorId عدد صحیح شناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCode رشته
errorDescription رشته شرح کوتاهی از خطا
taskId عدد صحیح

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}