انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

createTask: وظیفه کپچا را خلق می‌کند.

آدرس: https://api.anti-captcha.com/createTask
متد: POST
Content-type: application-json

خصوصیات درخواست

خصوصیتنوعموردنیازهدف
clientKeyرشتهبله
taskشیءبله
softIdعدد صحیحخیر
languagePoolرشتهخیرزبان مبدأ را برای کارگران تعیین می‌کند. فقط برای کپچا‌های تصویری کاربرد دارد. در حال حاضر، مبدأهای زبان زیر در دسترس هستند::

en (پیش‌فرض): صف زبان انگلیسی
rn: گروهی از کشورها: روسیه، اوکراین، بلاروس، قزاقستان
callbackUrlرشتهخیر

نمونه درخواست

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ"
    },
  "softId":0,
  "languagePool":"en"
}' https://api.anti-captcha.com/createTask


ساختار پاسخ

خصوصیتنوعهدف
errorIdعدد صحیحشناسه خطا.
0 - بدون خطا - عملیات با موفقیت به اتمام رسید.
1 - شناسه خطا. کد خطا و شرح کوتاه در خصوصیات errorCode و errorDescription منتقل می‌شوند.
errorCodeرشته
errorDescriptionرشتهشرح کوتاهی از خطا
taskIdعدد صحیح

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
JSON با یک خطا
{
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}