انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
Tutorial pages

FunCaptchaTask: کپچای Arkose Labs (مشهور به Funcaptcha) را با پروکسی دور می‌زند

این نوع وظیفه معمای Arkose Labs را در مرورگرهای کارگرانمان حل می‌کند. اپ شما آدرس وب‌سایت و کلید عمومی را ارسال می‌کند و بعد از اتمام کار یک توکن را دریافت می‌کند. از این توکن برای ارسال فرم با کپچای Arkose Labs استفاده کنید.

مثال‌ها

شیء وظیفه

خصوصیتنوعموردنیازهدف
typeرشتهبلهFunCaptchaTask
websiteURLرشتهبلهآدرس صفحه وب هدف. می‌تواند در هرجایی در وب‌سایت حتی بخش اعضا قرار گرفته باشد. کارگران ما به آنجا نمی‌روند بلکه در عوض بازدید را شبیه‌سازی می‌کنند.
websitePublicKeyرشتهبلهکلید عمومی Arkose Labs
funcaptchaApiJSSubdomainرشتهخیرزیردامنه سفارشی Arkose Labs که جاوا اسکریپت ویجت از آن بارگذاری می‌شود. برای برخی موارد لازم است اما اکثر یکپارچه‌سازی‌های Arkose Labs بدون آن اجرا می‌شوند.
dataرشتهخیرپارامتر اضافی که شاید در اجرای Arkose Labs لازم باشد. از این خصوصیت برای ارسال مقدار "blob" به‌صورت یک شیء تبدیل شده به رشته استفاده کنید. برای آشنائی با نحوه انجام این کار، مثال زیر را ببینید.
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}
proxyTypeرشتهبلهنوع پروکسی
http - پروکسی http/https معمولی
socks4 - پروکسی socks4
socks5 - پروکسی socks5
proxyAddressرشتهبلهآدرس IP پروکسی ipv4/ipv6. بدون نام میزبان یا آدرس IP از شبکه‌های محلی
proxyPortعدد صحیحبلهدرگاه(پورت) پروکسی
proxyLoginرشتهخیریوزرنیم برای پروکسی که نیاز به احراز هویت (پایه) دارد
proxyPasswordرشتهخیرپسورد پروکسی
userAgentرشتهبلهعامل کاربر مرورگر که در شبیه‌سازی استفاده می‌شود. لازم است که از امضای یک مرورگر مدرن استفاده کنید در غیر این صورت گوگل از شما درخواست خواهد کرد تا " مرورگرتان را آپدیت کنید "

نمونه درخواست

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.funcaptchaproxyon import *

solver = funcaptchaProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX")

# optional funcaptcha API subdomain, see our Funcaptcha documentation for details
# solver.set_js_api_domain("custom-api-subdomain.arkoselabs.com")

# optional data[blob] value, read the docs
# solver.set_data_blob("{\"blob\":\"DATA_BLOB_VALUE_HERE\"}")

solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result token: "+token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیتنوعهدف
tokenرشتهرشته توکن که برای تعامل با فرم ارسال در وب‌سایت هدف لازم است.

نمونه پاسخ

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}