close menu
انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
GitHub icon
GitHub
Menu

FunCaptchaTask: کپچای Arkose Labs (مشهور به Funcaptcha) را با پروکسی دور می‌زند

این نوع وظیفه معمای Arkose Labs را در مرورگرهای کارگرانمان حل می‌کند. اپ شما آدرس وب‌سایت و کلید عمومی را ارسال می‌کند و بعد از اتمام کار یک توکن را دریافت می‌کند. از این توکن برای ارسال فرم با کپچای Arkose Labs استفاده کنید.

FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example with seatings
FunCaptcha Arkoselabs example with finger
مثال‌ها

شیء وظیفه

خصوصیتنوعموردنیازهدف
typeرشتهبلهFunCaptchaTask
websiteURLرشتهبلهآدرس صفحه وب هدف. می‌تواند در هرجایی در وب‌سایت حتی بخش اعضا قرار گرفته باشد. کارگران ما به آنجا نمی‌روند بلکه در عوض بازدید را شبیه‌سازی می‌کنند.
websitePublicKeyرشتهبلهکلید عمومی Arkose Labs
funcaptchaApiJSSubdomainرشتهخیرزیردامنه سفارشی Arkose Labs که جاوا اسکریپت ویجت از آن بارگذاری می‌شود. برای برخی موارد لازم است اما اکثر یکپارچه‌سازی‌های Arkose Labs بدون آن اجرا می‌شوند.
dataرشتهخیرپارامتر اضافی که شاید در اجرای Arkose Labs لازم باشد. از این خصوصیت برای ارسال مقدار "blob" به‌صورت یک شیء تبدیل شده به رشته استفاده کنید. برای آشنائی با نحوه انجام این کار، مثال زیر را ببینید.
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}
proxyTypeرشتهبلهنوع پروکسی
http - پراکسی http/https معمولی
socks4 - پراکسی socks4
socks5 - پراکسی socks5
proxyAddressرشتهبلهآدرس IP پروکسی ipv4/ipv6. بدون نام میزبان یا آدرس IP از شبکه‌های محلی
proxyPortعدد صحیحبلهدرگاه(پورت) پروکسی
proxyLoginرشتهبلهیوزرنیم برای پروکسی که نیاز به احراز هویت (پایه) دارد
proxyPasswordرشتهبلهپسورد پروکسی
userAgentرشتهبلهعامل کاربری را که برای پیمایش در وب سایت استفاده می کنید، ارائه دهید. کارگران ما در طول فرآیند حل Hcaptcha از همان مقدار استفاده خواهند کرد.

نمونه درخواست

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.funcaptchaproxyon import *

solver = funcaptchaProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX")

# optional funcaptcha API subdomain, see our Funcaptcha documentation for details
# solver.set_js_api_domain("custom-api-subdomain.arkoselabs.com")

# optional data[blob] value, read the docs
# solver.set_data_blob("{\"blob\":\"DATA_BLOB_VALUE_HERE\"}")

solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result token: "+token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیتنوعهدف
tokenرشتهرشته توکن که برای تعامل با فرم ارسال در وب‌سایت هدف لازم است.

نمونه پاسخ

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}