انواع وظیفه مورد پشتیبانی
متدهای API
مقالات
خودآموزها
GitHub
Tutorial pages

GeeTestTask: کپچای geetest.com را با پروکسی حل می‌کند.

این نوع کار، کپچای GeeTest را در مرورگرهای کارگران ما حل می کند. برنامه شما آدرس وب سایت، کلید gt، کلید چالش را ارسال می کند و پس از اتمام کار، راه حلی متشکل از 3 توکن دریافت می کند. برای نسخه GeeTest نسخه 4 خروجی از 5 مقدار تشکیل شده است و کلید چالش مورد نیاز نیست.


مثال‌ها

شیء وظیفه

خصوصیتنوعموردنیازهدف
typeرشتهبلهGeeTestTask
websiteURLرشتهبلهآدرس صفحه وب هدف. می‌تواند در هرجایی در وب‌سایت حتی بخش اعضا قرار گرفته باشد. کارگران ما به آنجا نمی‌روند بلکه در عوض بازدید را شبیه‌سازی می‌کنند.
gtرشتهبلهکلید عمومی دامنه، به‌ندرت آپدیت می‌شود.
challengeرشتهبلهتغییر کلید توکن. مطمئن شوید که یک توکن تازه را برای هر کپچا می‌گیرید، در غیر این صورت برای وظیفه خطا باید هزینه بپردازید.
geetestApiServerSubdomainرشتهخیرزیردامنه API اختیاری. شاید برای برخی اجراها لازم باشد.
versionعدد صحیحخیرشماره نسخه نسخه پیش فرض 3 است. نسخه های پشتیبانی شده: 3 و 4.
initParametersشیءخیرپارامترهای اولیه اضافی برای نسخه 4
proxyTypeرشتهبلهنوع پروکسی
http - پروکسی http/https معمولی
socks4 - پروکسی socks4
socks5 - پروکسی socks5
proxyAddressرشتهبلهآدرس IP پروکسی ipv4/ipv6. بدون نام میزبان یا آدرس IP از شبکه‌های محلی
proxyPortعدد صحیحبلهدرگاه(پورت) پروکسی
proxyLoginرشتهخیریوزرنیم برای پروکسی که نیاز به احراز هویت (پایه) دارد
proxyPasswordرشتهخیرپسورد پروکسی
userAgentرشتهبلهعامل کاربر مرورگر که در شبیه‌سازی استفاده می‌شود. لازم است که از امضای یک مرورگر مدرن استفاده کنید در غیر این صورت گوگل از شما درخواست خواهد کرد تا " مرورگرتان را آپدیت کنید "

نمونه درخواست (V3)

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyon import *

solver = geetestProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("CONSTANT_GT_KEY")
solver.set_challenge_key("VARIABLE_CHALLENGE_KEY")

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# getLib payload, see documentation for explanation of this
# solver.set_geetest_lib("{\"customlibs\":\"url-to-lib.js\"}")

solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result tokens: "
  print token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

نمونه درخواست (V4)

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyon import *

solver = geetestProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("captchaId value")
solver.set_version(4)

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# optional initialization parameters
# solver.set_init_parameters({"riskType": "slide"})

solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result tokens: "
  print token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

شیء راه‌حل وظیفه (V3)

خصوصیتنوعهدف
challengeرشتهرشته هَش که برای تعامل با فرم ارسال در وب‌سایت هدف لازم است.
validateرشتهرشته هَش دیگری که لازم است.
seccodeرشتهرشته هَش دیگر موردنیاز، نمی‌دانیم چرا از 3 رشته هَش استفاده می‌شود.

شیء راه‌حل وظیفه (V4)

خصوصیتنوع
captcha_idرشته
lot_numberرشته
pass_tokenرشته
gen_timeعدد صحیح
captcha_outputرشته

نمونه پاسخ (v3)

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}

نمونه پاسخ (v4)

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "captcha_id": "fcd636b4514bf7ac4143922550b3008b",
    "lot_number": "354ab6dd4e594fdc903074c4d8d37b24",
    "pass_token": "b645946a654e60218c7922b74b3b5ee8e8717e8fd3cd5182a5c98d660bbd1ed5",
    "gen_time": "1649921519",
    "captcha_output": "cFPIALDXSop8Ri2mPABbRWzNBs86N8D4vNUTuVa7wN7E...[cut]...ciM50ePCCzLBZ1bmaV9Yt7IkkFI9Emx4eaP8rRoA=="
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}