منوی مستندات

GeeTestTask: کپچای geetest.com را با پروکسی حل می‌کند.

این نوع وظیفه کپچای GeeTest را در مرورگرهای کارگرانمان حل می‌کند. اپ شما آدرس وب‌سایت، کلید gt، کلید challenge را می‌فرستد و پس از اتمام وظیفه، یک راه‌حل که از 3 توکن تشکیل می‌شود را دریافت می‌کند.

مثال‌ها

شیء وظیفه

خصوصیت نوع موردنیاز هدف
type رشته بله GeeTestTask
websiteURL رشته بله آدرس صفحه وب هدف. می‌تواند در هرجایی در وب‌سایت حتی بخش اعضا قرار گرفته باشد. کارگران ما به آنجا نمی‌روند بلکه در عوض بازدید را شبیه‌سازی می‌کنند.
gt رشته بله کلید عمومی دامنه، به‌ندرت آپدیت می‌شود.
challenge رشته بله تغییر کلید توکن. مطمئن شوید که یک توکن تازه را برای هر کپچا می‌گیرید، در غیر این صورت برای وظیفه خطا باید هزینه بپردازید.
geetestApiServerSubdomain رشته خیر زیردامنه API اختیاری. شاید برای برخی اجراها لازم باشد.
geetestGetLib رشته خیر برای برخی پیاده‌سازی‌ها لازم است. JSON رمزگذاری (انکود) شده را در یک رشته ارسال کنید. مقدار را می‌توان در ابزارهای توسعه‌دهنده مرورگر ردیابی کرد. قبل از صدا زدن تابع "initGeetest"، یک نقطه شکست را در نظر بگیرید.
proxyType رشته بله نوع پروکسی
http - پروکسی http/https معمولی
socks4 - پروکسی socks4
socks5 - پروکسی socks5
proxyAddress رشته بله آدرس IP پروکسی ipv4/ipv6. بدون نام میزبان یا آدرس IP از شبکه‌های محلی
proxyPort عدد صحیح بله درگاه(پورت) پروکسی
proxyLogin رشته خیر یوزرنیم برای پروکسی که نیاز به احراز هویت (پایه) دارد
proxyPassword رشته خیر پسورد پروکسی
userAgent رشته بله عامل کاربر مرورگر که در شبیه‌سازی استفاده می‌شود. لازم است که از امضای یک مرورگر مدرن استفاده کنید در غیر این صورت گوگل از شما درخواست خواهد کرد تا " مرورگرتان را آپدیت کنید "

نمونه درخواست

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"GeeTestTask",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/geetest/test.php",
      "gt":"874703612e5cac182812a00e273aad0d",
      "challenge":"a559b82bca2c500101a1c8a4f4204742",
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON با یک خطا
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

بازیابی راه‌حل

از متد getTaskResult برای درخواست راه‌حل استفاده کنید. قبل از این‌که درخواست اول را بفرستید، کمی به کارگر فرصت بدهید، مثلاً 5 ثانیه به او وقت بدهید. اگر کارگر همچنان شلوغ بود، 3 ثانیه بعد مجدداً تلاش کنید.

شیء راه‌حل وظیفه

خصوصیت نوع هدف
challenge رشته رشته هَش که برای تعامل با فرم ارسال در وب‌سایت هدف لازم است.
validate رشته رشته هَش دیگری که لازم است.
seccode رشته رشته هَش دیگر موردنیاز، نمی‌دانیم چرا از 3 رشته هَش استفاده می‌شود.

نمونه پاسخ

JSON بدون هیچ خطایی
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    

نمونه استفاده از توکن