Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

Cách tìm khóa trang web Recaptcha trên trang

Cách dễ nhất là mở công cụ nhà phát triển, chuyển sang tab "Mạng" và tìm yêu cầu "reload?k=sitekey".


Thuộc tính "k" chứa giá trị khóa trang web cần thiết.