Menu

getAppStats: truy xuất số liệu thống kê ứng dụng

Phương thức này truy xuất số liệu thống kê hàng ngày cho ứng dụng mà bạn đăng ký trong Trung tâm nhà phát triển. Chỉ chủ sở hữu ứng dụng mới có thể xem số liệu thống kê. Truy cập không đúng cách sẽ trả về ERROR_ACCESS_DENIED.

Số liệu thống kê có cùng định dạng được sử dụng trong AntiCaptcha để hiển thị biểu đồ JS bằng thư viện HighCharts. Bạn có thể định dạng lại theo cách bạn cần dữ liệu được biểu diễn.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/getAppStats
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi
softIdSố nguyênID ứng dụng của bạn từ Trung tâm nhà phát triển
modeChuỗiKhôngLoại thống kê:
errors: (mặc định): Dữ liệu lỗi
views: Số lượt xem trang ứng dụng
downloads: Nhấp vào liên kết "tải xuống"
users: Số lượng người dùng
money: Tiền kiếm được

Ví dụ về yêu cầu

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "softId":123,
  "mode":"errors"
}' https://api.anti-captcha.com/getAppStats


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã nhận dạng lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác đã hoàn tất thành công.
>0 - mã nhận dạng lỗi. Xem mã lỗi và mô tả lỗi ngắn gọn trong thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả lỗi ngắn gọn
chartDataDãy
Đối tượng chứa tiêu đề của dữ liệu biểu đồ, giá trị hàng ngày, ngày tháng, v.v. Sẵn sàng hiển thị bằng thư viện HighCharts.js
fromDateChuỗiNgày bắt đầu báo cáo
toDateChuỗiNgày kết thúc báo cáo

Ví dụ về phản hồi

JSON không có lỗi
JSON có lỗi
{
 "errorId":0,
 "chartData":[
  {
   "name":"Accepted (paid)",
   "data":[
    {
     "date":"25 January",
     "shortdate":"25 Jan",
     "y":134587,
     "beginstamp":1548374400,
     "endstamp":1548460799,
     "stamp":1548374400
    },{
     "date":"26 January",
     "shortdate":"26 Jan",
     "y":87532,
     "beginstamp":1548460800,
     "endstamp":1548547199,
     "stamp":1548460800
    },{
    ...
    }],
    "itemname":"Captchas",
    "errorId":0,
    "code":"",
    "description":""
  },{
    "name":"No slots available (low bid)",
    "data":[
     ..
    ],
    "itemname":"Errors",
    "errorId":2,
    "count":82224,
    "code":"ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE",
    "description":"No idle workers are available at the moment. Please try a bit later or increase your maximum bid in menu Settings - API Setup in Anti-Captcha Customers Area."
  }],
 "fromDate":"25 Jan 00:00",
 "toDate":"24 Feb 08:09"
}