Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Menu tài liệu

getAppStats: truy xuất số liệu thống kê ứng dụng

Phương pháp này truy xuất số liệu thống kê hàng ngày cho ứng dụng bạn đăng ký trong Trung tâm nhà phát triển. Số liệu thống kê chỉ có sẵn cho chủ sở hữu ứng dụng. Trong trường hợp phương thức truy cập không đúng thì sẽ trả về ERROR_ACCESS_DENIED.

Số liệu thống kê có cùng định dạng được sử dụng trong AntiCaptcha để hiển thị biểu đồ JS bằng plugin HighCharts. Bạn có thể định dạng lại thống kê theo cách bạn cần dữ liệu cho các biểu diễn.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/getAppStats
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tính Loại Bắt buộc Mục đích
clientKey Chuỗi
softId Số nguyên ID ứng dụng của bạn từ Trung tâm nhà phát triển
mode Chuỗi Không Loại số liệu thống kê:
lỗi (mặc định) : Dữ liệu lỗi
chế độ xem : Chế độ xem trang ứng dụng
tải xuống : Nhấp vào liên kết “tải xuống”
người dùng : Số lượng người dùng
số tiền : Số tiền kiếm được

Ví dụ về yêu cầu

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "softId":123,
  "mode":"errors"
}' https://api.anti-captcha.com/getAppStats
    


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tính Loại Mục đích
errorId Số nguyên Mã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCode Chuỗi
errorDescription Chuỗi Mô tả ngắn gọn về lỗi
chartData Dãy
Một đối tượng chứa tiêu đề dữ liệu biểu đồ, giá trị hàng ngày, ngày tháng, v.v.. Sẵn sàng để hiển thị trong HighCharts.js
fromDate Chuỗi Ngày bắt đầu báo cáo
toDate Chuỗi Ngày kết thúc báo cáo

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
 "errorId":0,
 "chartData":[
  {
   "name":"Accepted (paid)",
   "data":[
    {
     "date":"25 January",
     "shortdate":"25 Jan",
     "y":134587,
     "beginstamp":1548374400,
     "endstamp":1548460799,
     "stamp":1548374400
    },{
     "date":"26 January",
     "shortdate":"26 Jan",
     "y":87532,
     "beginstamp":1548460800,
     "endstamp":1548547199,
     "stamp":1548460800
    },{
    ...
    }],
    "itemname":"Captchas",
    "errorId":0,
    "code":"",
    "description":""
  },{
    "name":"No slots available (low bid)",
    "data":[
     ..
    ],
    "itemname":"Errors",
    "errorId":2,
    "count":82224,
    "code":"ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE",
    "description":"No idle workers are available at the moment. Please try a bit later or increase your maximum bid in menu Settings - API Setup in Anti-Captcha Customers Area."
  }],
 "fromDate":"25 Jan 00:00",
 "toDate":"24 Feb 08:09"
}
    
JSON có lỗi
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}