Menu

RecaptchaV2TaskProxyless: tự động vượt qua Google Recaptcha không proxy

Loại tác vụ này giải Google Recaptcha V2 không proxy. Tác vụ sẽ được thực thi bằng máy chủ proxy của riêng chúng tôi và/hoặc địa chỉ IP của nhân viên.

Hiện tại, Recaptcha không có tính năng bảo vệ khỏi các tình huống câu đố được giải trên một địa chỉ IP và biểu mẫu chứa g-response được gửi từ một IP khác. API của Google không cung cấp địa chỉ IP người đã giải Recaptcha. Nếu điều này thay đổi, bạn luôn có thể sử dụng loại tác vụ tiêu chuẩn cho việc đó - RecaptchaV2Task.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Ví dụ về Recaptcha V2

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
typeChuỗiRecaptchaV2TaskProxyless
Tên cũ của loại tác vụ: NoCaptchaTaskProxyless. Chúng tôi sẽ hỗ trợ vĩnh viễn tên này, không cần cập nhật mã từ bạn.
websiteURLChuỗiĐịa chỉ trang web mục tiêu. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập việc truy cập.
websiteKeyChuỗiKhóa trang web Recaptcha. Tìm hiểu cách tìm khóa trong bài viết này.
recaptchaDataSValueChuỗiKhôngGiá trị của tham số 'data-s'. Chỉ áp dụng cho Recaptcha và các trang web Google.
isInvisibleBooleanKhôngChỉ định nếu Recaptcha ẩn. Thao tác này sẽ hiển thị một tiện ích con thích hợp cho nhân viên chúng tôi.

Ví dụ về yêu cầu

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyless import *

solver = recaptchaV2Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
#set optional custom parameter which Google made for their search page Recaptcha v2
#solver.set_data_s('"data-s" token from Google Search results "protection"')

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tínhLoạiMục đích
gRecaptchaResponseChuỗiChuỗi mã thông báo bắt buộc để tương tác với biểu mẫu gửi trên trang web mục tiêu.
cookiesDãyDãy cookie tùy chọn dùng để giải Recaptcha. Chỉ áp dụng cho miền và miền con google.com.

Ví dụ về phản hồi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}