Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

ImageToTextTask : giải một mã captcha hình ảnh

Đăng nội dung hình ảnh và nhận văn bản từ ảnh đó. Văn bản chỉ có thể chứa chữ số, chữ cái, ký tự đặc biệt và một dấu cách. Hệ thống có hỗ trợ ảnh động GIF, lên đến 500kb. Hệ thống không hỗ trợ mã captcha tùy chỉnh như "tìm một con mèo trên bộ hình ảnh này và nhập số của con mèo".

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcGiá trị mặc địnhMục đích
typeChuỗiImageToTextTaskXác định một loại tác vụ.
bodyChuỗiNội dung tệp được mã hóa trong base64. Đảm bảo gửi nội dung tệp không ngắt dòng. Không chứa 'data:image/png,' hoặc các tag tương tự, chỉ duy nhất base64!
phraseBooleanKhôngfalsesai - không yêu cầu
đúng - nhân viên phải nhập câu trả lời có ít nhất một "dấu cách". Nếu không có dấu cách, nhân viên sẽ bỏ qua tác vụ, vì vậy hãy sử dụng các tag một cách thận trọng.
caseBooleanKhôngtruesai - không yêu cầu
đúng - nhân viên sẽ thấy một dấu đặc biệt cho biết rằng câu trả lời phải phân biệt chữ hoa chữ thường.
numericSố nguyênKhông00 - không yêu cầu
1 - chỉ được dùng số
2 - được dùng mọi chữ cái trừ số
mathBooleanKhôngfalsesai - không yêu cầu
đúng - nhân viên sẽ thấy một dấu đặc biệt cho biết rằng câu trả lời phải được tính toán.
minLengthSố nguyênKhông00 - không yêu cầu
>1 - xác định độ dài câu trả lời tối thiểu
maxLengthSố nguyênKhông00 - không yêu cầu
>1 - xác định độ dài câu trả lời tối đa
commentChuỗiKhôngNhận xét bổ sung cho nhân viên như "nhập chữ cái bằng màu đỏ".
Kết quả không được đảm bảo và hoàn toàn phụ thuộc vào nhân viên.
websiteURLChuỗiKhôngTham số tùy chọn để phân biệt nguồn của mã captcha hình ảnh trong số liệu thống kê chi tiêu.

Ví dụ về yêu cầu

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.imagecaptcha import *

solver = imagecaptcha()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

captcha_text = solver.solve_and_return_solution("captcha.jpeg")
if captcha_text != 0:
  print "captcha text "+captcha_text
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tínhLoạiMục đích
textChuỗiVăn bản từ mã captcha hình ảnh
urlChuỗiĐịa chỉ web của captcha, nơi chúng tôi sẽ lưu trữ trong 24 giờ tới. Sau 24 giờ, captcha sẽ bị gỡ bỏ.

Ví dụ về phản hồi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}