Menu tài liệu

ImageToTextTask : giải một mã captcha hình ảnh

Đăng nội dung hình ảnh và nhận văn bản từ ảnh đó. Văn bản chỉ có thể chứa chữ số, chữ cái, ký tự đặc biệt và một dấu cách. Hệ thống có hỗ trợ ảnh động GIF, lên đến 500kb. Hệ thống không hỗ trợ mã captcha tùy chỉnh như "tìm một con mèo trên bộ hình ảnh này và nhập số của con mèo".

Đối tượng tác vụ

Thuộc tính Loại Bắt buộc Giá trị mặc định Mục đích
type Chuỗi ImageToTextTask Xác định một loại tác vụ.
body Chuỗi Nội dung tệp được mã hóa trong base64. Đảm bảo gửi nội dung tệp không ngắt dòng. Không chứa 'data:image/png,' hoặc các tag tương tự, chỉ duy nhất base64!
phrase Boolean Không false sai - không yêu cầu
đúng - nhân viên phải nhập câu trả lời có ít nhất một "dấu cách". Nếu không có dấu cách, nhân viên sẽ bỏ qua tác vụ, vì vậy hãy sử dụng các tag một cách thận trọng.
case Boolean Không true sai - không yêu cầu
đúng - nhân viên sẽ thấy một dấu đặc biệt cho biết rằng câu trả lời phải phân biệt chữ hoa chữ thường.
numeric Số nguyên Không 0 0 - không yêu cầu
1 - chỉ được dùng số
2 - được dùng mọi chữ cái trừ số
math Boolean Không false 0 - không yêu cầu
1 - chỉ được dùng số
2 - được dùng mọi chữ cái trừ số
minLength Số nguyên Không 0 0 - không yêu cầu
>1 - xác định độ dài câu trả lời tối thiểu
maxLength Số nguyên Không 0 0 - không yêu cầu
>1 - xác định độ dài câu trả lời tối đa
comment Chuỗi Không Nhận xét bổ sung cho nhân viên như "nhập chữ cái bằng màu đỏ".
Kết quả không được đảm bảo và hoàn toàn phụ thuộc vào nhân viên.
websiteURL Chuỗi Không Tham số tùy chọn để phân biệt nguồn của mã captcha hình ảnh trong số liệu thống kê chi tiêu.

Ví dụ về yêu cầu

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"ImageToTextTask",
      "body":"BASE64_BODY_HERE__NO_NEWLINES__NO_EXTRA_TAGS__ONLY_CLEAN_BASE64",
      "phrase":false,
      "case":false,
      "numeric":0,
      "math":false,
      "minLength":0,
      "maxLength":0
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON có lỗi
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Truy xuất lời giải

Sử dụng phương thức getTaskResult để yêu cầu giải. Cho nhân viên một khoảng thời gian, chẳng hạn như 5 giây, trước khi tạo yêu cầu đầu tiên. Nếu nhân viên vẫn bận, hãy thử lại sau 3 giây.

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tính Loại Mục đích
text Chuỗi Văn bản từ mã captcha hình ảnh
url Chuỗi Địa chỉ web của captcha, nơi chúng tôi sẽ lưu trữ trong 24 giờ tới. Sau 24 giờ, captcha sẽ bị gỡ bỏ.

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "text":"deditur",
    "url":"http://61.39.233.233/1/147220556452507.jpg"
  },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}