Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Menu tài liệu

reportIncorrectRecaptcha: gửi khiếu nại về mã thông báo Recaptcha

Khiếu nại chỉ được chấp nhận đối với V2 và V3 Recaptcha, bao gồm Enterprise Recaptcha. Bạn cần phải đọc mô tả sau, nếu không hệ thống chúng tôi có thể cấm bạn báo cáo.

Do không thể kiểm tra báo cáo của bạn như chúng tôi làm với mã captcha hình ảnh, khiếu nại của bạn trước tiên vượt qua phân tích số liệu thống kê trong chương trình phụ trợ của chúng tôi và sau đó chỉ được chấp nhận nếu có kết quả tích cực. Về cơ bản, những gì chúng tôi làm là so sánh số liệu thống kê bạn báo cáo với số liệu thống kê của những khách hàng đáng tin cậy khác. Nếu tỷ lệ báo cáo của bạn chênh lệch quá cao so với các báo cáo khác, thì sẽ bị bỏ qua trong vài ngày. Vì vậy, để có kết quả tốt nhất, bạn cần luôn theo dõi các quy trình tự động hóa của mình và chỉ gửi báo cáo trong trường hợp bạn chắc chắn 100% Recaptcha sai.

Không phải mọi báo cáo đều được chấp nhận. Để tính toán tỷ lệ thất bại trung bình của bạn với độ chính xác thích hợp thì sau mỗi 24 giờ, tối thiểu bạn phải gửi 100 tác vụ recaptcha trên mỗi tài khoản đi nhận dạng.

Báo cáo phải được gửi trong vòng 60 giây sau khi hoàn thành tác vụ. Nếu bạn gửi báo cáo sau thời gian đó, API sẽ trả về lỗi ERROR_NO_SUCH_CAPTCHA_ID. Bạn chỉ được gửi một báo cáo cho mỗi tác vụ.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tính Loại Bắt buộc Mục đích
clientKey Chuỗi
taskId Số nguyên

Ví dụ về yêu cầu

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectRecaptcha
    


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tính Loại Mục đích
errorId Số nguyên Mã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCode Chuỗi
errorDescription Chuỗi Mô tả ngắn gọn về lỗi
status Chuỗi
Kết quả thao tác. Bạn sẽ nhận được mã lỗi hoặc status="success" khi khiếu nại được chấp nhận.

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId":0,
  "status":"success"
}
    
JSON có lỗi
     {
  "errorId": 16,
  "errorCode": "ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID",
  "errorDescription": "Task you are requesting does not exist in your current task list or has been expired."
}