Menu

Giải Google Enterprise V3

Vì V3 Enterprise không khác biệt nhiều so với V3 non-Enterprise nên chúng tôi quyết định triển khai hỗ trợ của V3 Enterprise trong các tác vụ V3 thông thường.

Sự khác biệt giữa V3 Enterprise và V3 phi doanh nghiệp:

 • mã tiện ích được tải qua "enterprise.js" (so với "api.js")
 • việc truy xuất điểm của người dùng được thực hiện bằng lệnh gọi "grecaptcha.enterprise.execute" (so với "grecaptcha.execute")

Do đó, để đánh dấu tác vụ Enterprise V3 của bạn, bạn chỉ cần thêm cờ "isEnterprise": true vào tải V3 non-Enterprise:

Ví dụ về yêu cầu

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV3EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tínhLoạiMục đích
gRecaptchaResponseChuỗiChuỗi mã thông báo bắt buộc để tương tác với biểu mẫu gửi trên trang web mục tiêu.

Ví dụ về phản hồi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}