Menu

Bỏ qua captcha Turnstile

Turnstile captcha là một nỗ lực khác nhằm thay thế Recaptcha. Chúng tôi tự động hỗ trợ tất cả các loại con của Turnstile captcha: thủ công, không tương tác và ẩn. Không cần chỉ định loại con. Ngoài ra, việc cung cấp Tác nhân người dùng tùy chỉnh của riêng bạn là không cần thiết và sẽ không có hiệu quả.

Trước tiên, hãy thử nghiệm loại tác vụ này để biết tỷ lệ bỏ qua trước khi thử nghiệm các tác vụ có proxy.

Turnstile captcha example
Ví dụ về captcha

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
typeChuỗiTurnstileTaskProxyless
websiteURLChuỗiĐịa chỉ trang web đích. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên của chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập truy cập.
websiteKeyChuỗiKhóa trang web Turnstile
actionChuỗiKhôngTham số "hành động" tùy chọn.
turnstileCDataChuỗiKhôngMã thông báo "cData" tùy chọn

Ví dụ về yêu cầu

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.turnstileproxyless import *

solver = turnstileProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")

# Optionally specify page action
solver.set_action("login")

# Optionally specify cData token
solver.set_action("some_custom_token")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("token: "+token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tínhLoạiMục đích
tokenChuỗiCần có chuỗi mã thông báo để tương tác với biểu mẫu được gửi trên trang web đích.
userAgentChuỗiTác nhân người dùng trong trình duyệt của nhân viên. Sử dụng khi bạn gửi mã thông báo phản hồi.

Ví dụ về phản hồi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"0.vtJqmZnvobaUzK2i2PyKaSqHELYtBZfRoPwMvLMdA81WL_9G0vCO3y2VQVIeVplG0mxYF7uX.......",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}