Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

reportIncorrectImageCaptcha: gửi khiếu nại về mã captcha hình ảnh

Khiếu nại chỉ được chấp nhận đối với mã captcha hình ảnh. Khiếu nại của bạn sẽ được 3 người kiểm duyệt kiểm tra, 2 trong số họ phải xác nhận khiếu nại. Chỉ sau đó bạn mới được hoàn tiền đầy đủ. Nếu tỷ lệ xác nhận sai sót thấp hơn 50%, báo cáo sẽ bị bỏ qua.Báo cáo phải được gửi trong vòng 60 giây sau khi hoàn thành tác vụ. Nếu bạn gửi báo cáo sau thời gian đó, API sẽ trả về lỗi ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID. Bạn chỉ được gửi một báo cáo cho mỗi tác vụ.

Tại sao lại là 50%? Các báo cáo của bạn phải rất chính xác và bạn phải chắc chắn 100% rằng báo cáo chính xác. Bạn không thể cứ chỉ báo cáo mọi mã captcha khác, bạn phải lập trình phần mềm với các tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt và phải chắc chắn rằng trang web mục tiêu không phát hiện ra bạn theo bất kỳ cách nào.

Xin lưu ý rằng bạn không thể đặt lại số liệu thống kê về xác nhận.

Please note that we accept complaints only for captchas in English language. Complaints for Russian language are not accepted and API will return ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID error code.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi
taskIdSố nguyên

Ví dụ về yêu cầu

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectImageCaptcha


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả ngắn gọn về lỗi
statusChuỗi
Kết quả thao tác. Bạn sẽ nhận được mã lỗi hoặc status="success" khi khiếu nại được chấp nhận.

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
JSON có lỗi
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}