Menu

getSpendingStats: truy xuất số liệu thống kê chi tiêu của tài khoản

Phương thức này lấy số liệu thống kê chi tiêu tài khoản và khối lượng tác vụ trong khoảng thời gian 24 giờ.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi
dateSố nguyênKhôngDấu thời gian Unix của giờ chúng tôi bắt đầu lấy số liệu thống kê 24 giờ.
queueChuỗiKhôngBạn có thể tìm thấy tên của hàng đợi trong số liệu thống kê AntiCaptcha. Nếu nó không được cung cấp thì tổng số sẽ được tính cho tất cả các hàng đợi. Ví dụ:
"English ImageToText"
"Recaptcha Proxyless"
softIdSố nguyênKhôngID ứng dụng của bạn từ Trung tâm nhà phát triển
ipChuỗiKhôngLọc số liệu thống kê theo địa chỉ IP bạn đã sử dụng cho các lệnh gọi API

Ví dụ về yêu cầu

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "date":1672185600,
 "queue":"Recaptcha Proxyless"
}' https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã nhận dạng lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác đã hoàn tất thành công.
>0 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn của nó có sẵn trong thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả ngắn gọn về lỗi
dataDãy
Bản ghi có cấu trúc sau:
 • dateFrom: UTC giây bắt đầu giai đoạn kỷ lục
 • dateTill: UTC giây cuối giai đoạn kỷ lục
 • volume: số lượng nhiệm vụ
 • money: số tiền chi cho nhiệm vụ

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
JSON có lỗi
{
  "errorId":0,
  "data":[
    {
      "dateFrom":1550533500,
      "dateTill":1550537099,
      "volume":1899,
      "money":7.495948
    },{
      "dateFrom":1550537100,
      "dateTill":1550540699,
      "volume":2217,
      "money":7.861741
    }
    .....
    {
      "dateFrom":1550612700,
      "dateTill":1550616299,
      "volume":2156,
      "money":7.827058
    }
  ]
}