Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

getSpendingStats: truy xuất số liệu thống kê chi tiêu của tài khoản

Phương thức này lấy số liệu thống kê chi tiêu tài khoản và khối lượng tác vụ trong khoảng thời gian 24 giờ.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi
dateSố nguyênKhôngDấu thời gian Unix của giờ chúng tôi bắt đầu lấy số liệu thống kê 24 giờ.
queueChuỗiKhôngTên của hàng đợi, có thể tìm thấy trong số liệu thống kê của AntiCaptcha. Nếu không được cung cấp, hệ thống sẽ tính tổng tất cả các hàng đợi.
Ví dụ:
"English ImageToText"
"Recaptcha Proxyless"
softIdSố nguyênKhôngID ứng dụng của bạn từ Trung tâm nhà phát triển
ipChuỗiKhôngLọc số liệu thống kê theo địa chỉ IP bạn đã sử dụng cho các lệnh gọi API

Ví dụ về yêu cầu

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "date":1672185600,
 "queue":"Recaptcha Proxyless"
}' https://api.anti-captcha.com/getSpendingStats


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả ngắn gọn về lỗi
dataDãy
Bản ghi của cấu trúc sau:
 • dateFrom : Giây tính theo UTC lúc bắt đầu khoảng thời gian ghi
 • dateTill : Giây tính theo UTC lúc kết thúc khoảng thời gian ghi
 • khối lượng : số lượng tác vụ
 • số tiền : số tiền chi cho tác vụ

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
JSON có lỗi
{
  "errorId":0,
  "data":[
    {
      "dateFrom":1550533500,
      "dateTill":1550537099,
      "volume":1899,
      "money":7.495948
    },{
      "dateFrom":1550537100,
      "dateTill":1550540699,
      "volume":2217,
      "money":7.861741
    }
    .....
    {
      "dateFrom":1550612700,
      "dateTill":1550616299,
      "volume":2156,
      "money":7.827058
    }
  ]
}