Menu

Danh sách lỗi API

Đây là danh sách các lỗi mà API của chúng tôi có thể tạo ra. Các nhà phát triển nên ghi lại và phân tích tất cả các lỗi API để kịp thời hành động, chẳng hạn như sửa lỗi trong ứng dụng và phân phối các bản cập nhật cho người dùng. Chúng tôi đang tích cực bảo vệ API của mình khỏi các yêu cầu "vô nghĩa", chẳng hạn như tạo ra cùng một lỗi khi lmột yêu cầu được lặp đi lặp lại. Biện pháp bảo vệ bao gồm cấm IP và mạng con cũng như tạm ngưng tài khoản đối với một số trường hợp nghiêm trọng.

Mã nhận dạngMô tả
0Mã 0 là "không có lỗi".
1ERROR_KEY_DOES_NOT_EXISTKhông tìm thấy khóa cấp phép tài khoản trong hệ thống. Hãy đảm báo rằng bạn đã sao chép khóa chính xác, không có dấu cách hoặc ký hiệu thẻ.
2ERROR_NO_SLOT_AVAILABLEHiện không có sẵn nhân viên giải captcha đang rảnh; khách hàng cần tăng giá thầu tối đa trong Cài đặt API tại giao diện khách hàng hoặc chọn những giờ ít bận hơn để tạo tác vụ.
3ERROR_ZERO_CAPTCHA_FILESIZECaptcha bạn đang tải lên có kích thước dưới 100 byte.
4ERROR_TOO_BIG_CAPTCHA_FILESIZEKích thước của captcha bạn đang tải lên lớn hơn 500.000 byte.
10ERROR_ZERO_BALANCETài khoản có số dư bằng không hoặc âm.
11ERROR_IP_NOT_ALLOWEDBạn không được phép thực hiện yêu cầu từ IP của mình bằng khóa tài khoản hiện tại. Vui lòng tham khảo mục danh sách IP tại Cài đặt API ở giao diện khách hàng.
12ERROR_CAPTCHA_UNSOLVABLE5 nhân viên khác nhau không thể giải Captcha. Khách hàng phải trả phí cho những tác vụ này vì nhân viên của chúng tôi đã dành thời gian để thực hiện chúng.
13ERROR_BAD_DUPLICATESTính năng nhận dạng 100% không hoạt động do không đủ số lượng khách.
14ERROR_NO_SUCH_METHODPhương thức gửi yêu cầu tới API không tồn tại. Vấn đề này thường xảy ra khi lập trình viên nhập sai tên phương thức.
15ERROR_IMAGE_TYPE_NOT_SUPPORTEDKhông thể xác định loại tập tin captcha bằng tiêu đề exif hoặc loại hình ảnh không được hỗ trợ. Hệ thống chỉ chấp nhận các định dạng hình ảnh JPG, GIF, PNG. Hình ảnh phải chứa tiêu đề EXIF có thông tin về loại hình ảnh.
16ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_IDCaptcha bạn đang yêu cầu hiện không tồn tại trong danh sách captcha đang hoạt động hoặc đã hết hạn. Captcha sẽ bị xóa khỏi API sau 60 giây tính từ thời điểm nhân viên hoàn thành tác vụ. Trong khoảng thời gian này, ứng dụng của bạn sẽ gửi tất cả các cuộc thăm dò kết quả tác vụ và yêu cầu báo cáo đúng/sai.
21ERROR_IP_BLOCKEDIP của bạn đã bị chặn do sử dụng API không đúng cách. Xem nguyên nhân tại đây.
22ERROR_TASK_ABSENTThuộc tính "tác vụ" trống hoặc chưa được đặt trong phương thức createTask.
23ERROR_TASK_NOT_SUPPORTEDLoại tác vụ không được hỗ trợ hoặc đã bị nhập sai. Vui lòng kiểm tra thuộc tính "loại" trong đối tượng tác vụ.
24ERROR_INCORRECT_SESSION_DATAThiếu một vài giá trị bắt buộc để mô phỏng người dùng kế tiếp. Đầu ra API chứa nhiều thông tin chi tiết hơn về những giá trị bị thiếu.
25ERROR_PROXY_CONNECT_REFUSEDKhông thể kết nối với proxy của tác vụ, kết nối bị từ chối.
26ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUTKhông thể kết nối với proxy của tác vụ, kết nối hết thời gian chờ.
27ERROR_PROXY_READ_TIMEOUTHết thời gian chờ đọc proxy của tác vụ
28ERROR_PROXY_BANNEDIP của proxy đã bị dịch vụ mục tiêu cấm.
29ERROR_PROXY_TRANSPARENTTác vụ bị từ chối ở trạng thái kiểm tra proxy. Proxy phải là loại có thể làm thay đổi yêu cầu (non-transparent) để ẩn IP máy chủ của chúng tôi. Sử dụng công cụ trình kiểm tra proxy của chúng tôi để gỡ lỗi proxy của bạn.
30ERROR_RECAPTCHA_TIMEOUTHết thời gian chờ tác vụ Recaptcha, có thể do máy chủ proxy hoặc máy chủ Google bị chậm
31ERROR_RECAPTCHA_INVALID_SITEKEYNhà cung cấp captcha đã báo cáo khóa trang web này không hợp lệ.
32ERROR_RECAPTCHA_INVALID_DOMAINNhà cung cấp captcha đã báo cáo miền của khóa trang web này không hợp lệ.
33ERROR_RECAPTCHA_OLD_BROWSERNhà cung cấp captcha đã báo cáo tác nhân người dùng của trình duyệt không tương thích với javascript của họ
34ERROR_TOKEN_EXPIREDMáy chủ của nhà cung cấp captcha báo cáo rằng mã thông báo biến bổ sung đã hết hạn. Vui lòng thử lại bằng mã thông báo mới.
35ERROR_PROXY_HAS_NO_IMAGE_SUPPORTProxy không hỗ trợ chuyển dữ liệu hình ảnh từ máy chủ Google. Sử dụng công cụ trình kiểm tra proxy của chúng tôi để gỡ lỗi proxy của bạn.
36ERROR_PROXY_INCOMPATIBLE_HTTP_VERSIONProxy không hỗ trợ các yêu cầu GET dài có độ dài khoảng 2000 byte và không hỗ trợ kết nối SSL. Sử dụng công cụ trình kiểm tra proxy của chúng tôi để gỡ lỗi proxy của bạn.
49ERROR_PROXY_NOT_AUTHORISEDThông tin đăng nhập và mật khẩu proxy không chính xác. Sử dụng công cụ trình kiểm tra proxy của chúng tôi để gỡ lỗi proxy của bạn.
51ERROR_INVALID_KEY_TYPEKhóa trang web đã qua thuộc loại Recaptcha khác. Hãy thử giải dưới dạng V2, V2-invisible hoặc V3.
52ERROR_FAILED_LOADING_WIDGETKhông thể tải tiện ích nhà cung cấp captcha trong trình duyệt của nhân viên. Hãy thử gửi tác vụ mới.
53ERROR_VISIBLE_RECAPTCHAChúng tôi đã cố gắng giải Recaptcha V2 thông thường dưới dạng Recaptcha V2 ẩn. Xóa cờ 'Ẩn' khỏi tải API.
54ERROR_ALL_WORKERS_FILTERED
Không còn nhân viên nào chưa được lọc theo phương thức reportIncorrectRecaptcha.
55ERROR_ACCOUNT_SUSPENDEDHệ thống đã đình chỉ tài khoản của bạn vì một lý do quan trọng. Liên hệ hỗ trợ để biết thông tin chi tiết.
56ERROR_TEMPLATE_NOT_FOUNDKhông tìm thấy mẫu AntiGate theo tên trong quá trình tạo tác vụ.
57ERROR_TASK_CANCELEDTác vụ AntiGate đã bị hủy bởi nhân viên. Xem trường "Mô tả lỗi" để biết lý do hủy.