Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Menu tài liệu

Danh sách Lỗi API

Đây là danh sách các lỗi mà API của chúng tôi có thể tạo ra. Chúng tôi thực sự khuyên các nhà phát triển nên ghi nhật ký và phân tích tất cả các lỗi API để thực hiện các hành động kịp thời, chẳng hạn như sửa lỗi trong ứng dụng và phân phối các bản cập nhật cho người dùng. Chúng tôi đang tích cực bảo vệ API của mình khỏi các yêu cầu "vô nghĩa", chẳng hạn như tạo ra cùng một lỗi khi cùng một yêu cầu lặp đi lặp lại. Việc bảo vệ bao gồm cấm IP và mạng con cũng như tạm ngưng tài khoản trong một số trường hợp nghiêm trọng.

Mã định danh Mô tả
0 Mã 0 là "không có lỗi".
1 ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST Không tìm thấy khóa cấp phép tài khoản trong hệ thống. Đảm bảo rằng bạn đã sao chép khóa chính xác, không có dấu cách và ký hiệu tab.
2 ERROR_NO_SLOT_AVAILABLE Hiện tại, không có nhân viên giải captcha nhàn rỗi nào, khách hàng cần tăng giá hỏi mua tối đa trong Thiết lập API tại khu vực khách hàng hoặc chọn giờ ít bận hơn để tạo tác vụ. Bạn có thể tìm thấy thêm thông tin về cách giá hỏi mua hoạt động trong Câu hỏi thường gặp.
3 ERROR_ZERO_CAPTCHA_FILESIZE Mã captcha bạn đang tải lên có kích thước dưới 100 byte.
4 ERROR_TOO_BIG_CAPTCHA_FILESIZE Kích thước của mã captcha bạn đang tải lên lớn hơn 500.000 byte.
10 ERROR_ZERO_BALANCE Tài khoản có số dư bằng không hoặc âm.
11 ERROR_IP_NOT_ALLOWED Yêu cầu với khóa tài khoản hiện tại không được cho phép từ IP của bạn. Vui lòng tham khảo phần danh sách IP nằm ở cài đặt bảo mật trong khu vực khách hàng.
12 ERROR_CAPTCHA_UNSOLVABLE Không thể giải captcha bởi {0} nhân viên khác nhau. Khách hàng phải trả tiền cho những tác vụ như vậy vì nhân viên của chúng tôi tốn thời gian làm.
12 ERROR_BAD_DUPLICATES Tính năng nhận dạng 100% không hoạt động do thiếu số lần đoán.
14 ERROR_NO_SUCH_METHOD Phương thức gửi yêu cầu tới API không tồn tại. Thông thường vấn đề này xảy ra khi lập trình viên nhập sai tên phương thức.
15 ERROR_IMAGE_TYPE_NOT_SUPPORTED Hệ thống không thể xác định loại tệp captcha bằng tiêu đề exif hoặc loại hình ảnh không được hỗ trợ. Hệ thống chỉ chấp nhận các định dạng JPG, GIF, PNG. Hình ảnh phải chứa tiêu đề EXIF chứa thông tin về loại hình ảnh.
16 ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID Mã captcha bạn đang yêu cầu không tồn tại trong danh sách mã captcha đang hoạt động hoặc đã hết hạn.
Captcha sẽ bị xóa khỏi API sau 60 giây sau khi nhân viên hoàn thành tác vụ. Trong thời gian này, ứng dụng của bạn sẽ gửi tất cả các cuộc thăm dò kết quả tác vụ và yêu cầu báo cáo giải đúng/sai.
21 ERROR_IP_BLOCKED IP của bạn bị chặn do sử dụng không đúng cách API. Xem lý do tại đây.
22 ERROR_TASK_ABSENT thuộc tính ”tác vụ” trống hoặc chưa đặt trong phương thức createTask.
23 ERROR_TASK_NOT_SUPPORTED Loại tác vụ không được hỗ trợ hoặc bị nhập sai. Vui lòng kiểm tra thuộc tính "loại" trong đối tượng tác vụ.
24 ERROR_INCORRECT_SESSION_DATA Thiếu một vài giá trị bắt buộc để mô phỏng người dùng kế tiếp. Đầu ra API chứa nhiều thông tin chi tiết hơn về những giá trị bị thiếu.
25 ERROR_PROXY_CONNECT_REFUSED Không thể kết nối với proxy của tác vụ, kết nối bị từ chối.
Tìm hiểu thêm về cách làm việc với proxy trong phần Câu hỏi thường gặp này.
26 ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUT Không thể kết nối với proxy của tác vụ, kết nối hết thời gian chờ.
Tìm hiểu thêm về cách làm việc với proxy trong phần Câu hỏi thường gặp này.
27 ERROR_PROXY_READ_TIMEOUT Hết thời gian chờ đọc proxy tác vụ
Tìm hiểu thêm về cách làm việc với proxy trong phần Câu hỏi thường gặp này.
28 ERROR_PROXY_BANNED IP của proxy bị dịch vụ mục tiêu cấm.
29 ERROR_PROXY_TRANSPARENT Tác vụ bị từ chối ở trạng thái kiểm tra proxy. Proxy phải là loại không trong suốt (non-transparent) để ẩn được IP máy chủ của chúng tôi. Sử dụng công cụ trình kiểm tra proxy để gỡ lỗi proxy của bạn.
30 ERROR_RECAPTCHA_TIMEOUT Hết thời gian chờ tác vụ Recaptcha, có thể do máy chủ proxy hoặc máy chủ Google bị chậm
31 ERROR_RECAPTCHA_INVALID_SITEKEY Nhà cung cấp mã captcha đã báo cáo rằng khóa trang web này không hợp lệ.
32 ERROR_RECAPTCHA_INVALID_DOMAIN Nhà cung cấp mã captcha đã báo cáo rằng miền đối với khóa trang web này không hợp lệ.
33 ERROR_RECAPTCHA_OLD_BROWSER Nhà cung cấp mã captcha đã báo cáo rằng chuỗi nhận dạng trình duyệt không tương thích với javascript
34 ERROR_TOKEN_EXPIRED Máy chủ của nhà cung cấp captcha báo cáo rằng mã thông báo biến bổ sung đã hết hạn. Vui lòng thử lại với mã thông báo mới.
35 ERROR_PROXY_HAS_NO_IMAGE_SUPPORT Proxy không hỗ trợ chuyển dữ liệu hình ảnh từ máy chủ Google. Sử dụng công cụ trình kiểm tra proxy để gỡ lỗi proxy của bạn.
36 ERROR_PROXY_INCOMPATIBLE_HTTP_VERSION Proxy không hỗ trợ các yêu cầu GET dài có độ dài khoảng 2000 byte và không hỗ trợ kết nối SSL. Sử dụng công cụ trình kiểm tra proxy để gỡ lỗi proxy của bạn.
49 ERROR_PROXY_NOT_AUTHORISED Tên đăng nhập và mật khẩu proxy không chính xác. Sử dụng công cụ trình kiểm tra proxy để gỡ lỗi proxy của bạn.
51 ERROR_INVISIBLE_RECAPTCHA Chúng tôi đã cố gắng giải Recaptcha ẩn giống như bình thường.
52 ERROR_FAILED_LOADING_WIDGET Không thể tải tiện ích con nhà cung cấp mã captcha trong trình duyệt nhân viên. Hãy thử gửi một tác vụ mới.
53 ERROR_VISIBLE_RECAPTCHA Chúng tôi đã cố gắng giải Recaptcha V2 thông thường giống với Recaptcha V2 ẩn. Xóa cờ 'isInvisible' ra khỏi tải API.
54 ERROR_ALL_WORKERS_FILTERED
Không còn nhân viên nào chưa được lọc theo phương thức reportIncorrectRecaptcha.
55 ERROR_ACCOUNT_SUSPENDED Hệ thống đã tạm ngưng tài khoản của bạn vì một lý do đáng kể. Liên hệ hỗ trợ để biết thông tin chi tiết.
56 ERROR_TEMPLATE_NOT_FOUND Không tìm thấy mẫu AntiGate theo tên của nó trong quá trình tạo tác vụ.
57 ERROR_TASK_CANCELED Tác vụ AntiGate đã bị hủy bởi công nhân. Xem trường "errorDescription" để biết lý do hủy.