Menu

Cách bỏ qua Recaptcha

 1. Truy cập trang web đích, ví dụ: trang web này.

 2. Tìm thẻ HTML này bằng tham số khóa trang web:

  <div class="g-recaptcha" data-sitekey="6LfydQgUAAAAAMuh1gRreQdKjAop7eGmi6TrNIzp"></div>

  Nếu bạn không thấy thẻ trong mã nguồn, hãy xem bài viết này.
 3. Gửi tới API khóa trang web và địa chỉ trang này trong đối tượng RecaptchaV2TaskProxyless.
 4. Dịch vụ của chúng tôi giải captcha và trả về mã thông báo cho bạn. Mã thông báo có dạng như một mật khẩu dài với rất nhiều ký tự và số.
 5. Sử dụng mã thông báo này để gửi biểu mẫu đến trang web đích. Để xác định thuộc tính chính xác trong yêu cầu, hãy sử dụng công cụ trình duyệt bất kỳ dành cho nhà phát triển.

  curl 'https://anti-captcha.com/demo/submit1.php' \
  -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0' \
  -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' \
  -H 'Accept-Language: en-US;q=0.5' \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  -H 'Origin: https://anti-captcha.com' \
  -H 'Connection: keep-alive' \
  -H 'Referer: https://anti-captcha.com/tutorials?page=recaptcha_v2_textarea' \
  -H 'Cookie: lang_id=2;' \
  -X POST -d 'login=thelogin&pass=thepassword&g-recaptcha-response=TOKEN_FROM_ANTI_CAPTCHA_GOES_HERE'

 6. Kiểm tra xem kết quả gửi về có đúng như bạn mong đợi không. Đây là cách bạn tự động giải Recaptcha hoặc Hcaptcha.

Hướng dẫn về NodeJS miễn phí của chúng tôi chứa các bài học bằng video về các cách triển khai biểu mẫu phức tạp hơn có Recaptcha.


Giải thích bằng biểu đồ