Menu tài liệu

Cách gửi biểu mẫu với Recaptcha

 1. Truy cập trang web mục tiêu, ví dụ như trang web này.

 2. Tìm thẻ HTML này với tham số khóa trang web:

  HTML
         <div class=g-recaptcha data-sitekey=6LfydQgUAAAAAMuh1gRreQdKjAop7eGmi6TrNIzp></div>
        

  Nếu bạn không tìm được trong mã nguồn, hãy xem bài viết này.
 3. Gửi tới API khóa trang web này và địa chỉ trang trong đối tượng RecaptchaV2TaskProxyless.
 4. Dịch vụ của chúng tôi giải mã captcha của bạn và trả về một mã thông báo. Mã có dạng giống một mật khẩu dài chứa rất nhiều ký tự.
 5. Sử dụng mã thông báo này để gửi biểu mẫu đến trang web mục tiêu. Để xác định thuộc tính chính xác trong yêu cầu, hãy sử dụng bất kỳ công cụ trình duyệt nào dành cho nhà phát triển.

  CURL
       curl 'https://anti-captcha.com/tutorials/submit1.php' \
  -H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:88.0) Gecko/20100101 Firefox/88.0' \
  -H 'Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8' \
  -H 'Accept-Language: en-US;q=0.5' \
  -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
  -H 'Origin: https://anti-captcha.com' \
  -H 'Connection: keep-alive' \
  -H 'Referer: https://anti-captcha.com/tutorials?page=recaptcha_v2_textarea' \
  -H 'Cookie: lang_id=2;' \
  -X POST -d 'login=thelogin&pass=thepassword&g-recaptcha-response=TOKEN_FROM_ANTI_CAPTCHA_GOES_HERE'
      
 6. Kiểm tra xem kết quả gửi có như bạn mong đợi không.

Hướng dẫn NodeJS miễn phí của chúng tôi chứa các bài học dạng video xem xét việc triển khai các biểu mẫu phức tạp hơn với Recaptcha.


Giải thích bằng biểu đồ