Menu

Legacy API v.1

API này vẫn hoạt động nhưng không cập nhật để hỗ trợ loại tác vụ mới nữa. Loại duy nhất được hỗ trợ là các tác vụ captcha hình ảnh tiêu chuẩn.

Địa chỉ: http://anti-captcha.com/in.php
Phương thức: POST
Content-type: multipart/form-data

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcGiá trị mặc địnhMục đích
keyChuỗi
bodyChuỗiNội dung tập tin được mã hóa trong base64. Đảm bảo gửi nội dung này mà không ngắt dòng. Không chứa 'data:image/png,' hoặc các thẻ tương tự và chỉ có duy nhất base64!
phraseBooleanKhôngfalse
regsenseBooleanKhôngtrue
numericSố nguyênKhông0
calcBooleanKhôngfalse
min_lenSố nguyênKhông0
max_lenSố nguyênKhông0
commentChuỗiKhôngGhi chú bổ sung dành cho nhân viên như "nhập chữ màu đỏ". Kết quả không được đảm bảo và hoàn toàn phụ thuộc vào nhân viên.
soft_idSố nguyênKhông
is_russianSố nguyênKhôngKhi đặt thành 1, gửi tác vụ captcha đến hàng đợi tiếng Nga.

Ví dụ về phản hồi

Không có lỗi
Có lỗi
OK|CAPTCHA_ID_HERE

Truy xuất lời giải

Gửi yêu cầu GET đến https://anti-captcha.com/res.php?key=YOUR_KEY&action=get&id=CAPTCHA_ID

Không có lỗi
Captcha chưa được giải
Có lỗi
OK|text_from_captcha