Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

Legacy API v.1

API này vẫn hoạt động nhưng không cập nhật để hỗ trợ loại tác vụ mới nữa. Loại duy nhất được hỗ trợ là các tác vụ captcha hình ảnh tiêu chuẩn.

Địa chỉ: http://anti-captcha.com/in.php
Phương thức: POST
Content-type: multipart/form-data

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcGiá trị mặc địnhMục đích
keyChuỗi
bodyChuỗiNội dung tệp được mã hóa trong base64. Đảm bảo gửi nội dung tệp không ngắt dòng. Không chứa 'data:image/png,' hoặc các tag tương tự, chỉ duy nhất base64!
phraseBooleanKhôngfalsesai - không yêu cầu
đúng - nhân viên phải nhập câu trả lời có ít nhất một "dấu cách". Nếu không có dấu cách, nhân viên sẽ bỏ qua tác vụ, vì vậy hãy sử dụng các tag một cách thận trọng.
regsenseBooleanKhôngtruesai - không yêu cầu
đúng - nhân viên sẽ thấy một dấu đặc biệt cho biết rằng câu trả lời phải phân biệt chữ hoa chữ thường.
numericSố nguyênKhông00 - không yêu cầu
1 - chỉ được dùng số
2 - được dùng mọi chữ cái trừ số
calcBooleanKhôngfalse0 - không yêu cầu
1 - chỉ được dùng số
2 - được dùng mọi chữ cái trừ số
min_lenSố nguyênKhông00 - không yêu cầu
>1 - xác định độ dài câu trả lời tối thiểu
max_lenSố nguyênKhông00 - không yêu cầu
>1 - xác định độ dài câu trả lời tối đa
commentChuỗiKhôngNhận xét bổ sung cho nhân viên như "nhập chữ cái bằng màu đỏ".
Kết quả không được đảm bảo và hoàn toàn phụ thuộc vào nhân viên.
soft_idSố nguyênKhông
is_russianSố nguyênKhôngKhi đặt thành 1, gửi tác vụ captcha đến hàng đợi tiếng Nga.

Ví dụ về phản hồi

Không có lỗi.
Xảy ra lỗi
OK|CAPTCHA_ID_HERE

Truy xuất lời giải

Gửi yêu cầu GET tới https://anti-captcha.com/res.php?key=YOUR_KEY&action=get&id=CAPTCHA_ID

Không có lỗi.
Captcha chưa được giải
Xảy ra lỗi
OK|text_from_captcha