Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Menu tài liệu

Legacy API v.1

API này vẫn hoạt động nhưng không cập nhật để hỗ trợ loại tác vụ mới nữa. Loại duy nhất được hỗ trợ là các tác vụ captcha hình ảnh tiêu chuẩn.

Địa chỉ: http://anti-captcha.com/in.php
Phương thức: POST
Content-type: multipart/form-data

Đối tượng tác vụ

Thuộc tính Loại Bắt buộc Giá trị mặc định Mục đích
key Chuỗi
body Chuỗi Nội dung tệp được mã hóa trong base64. Đảm bảo gửi nội dung tệp không ngắt dòng. Không chứa 'data:image/png,' hoặc các tag tương tự, chỉ duy nhất base64!
phrase Boolean Không false sai - không yêu cầu
đúng - nhân viên phải nhập câu trả lời có ít nhất một "dấu cách". Nếu không có dấu cách, nhân viên sẽ bỏ qua tác vụ, vì vậy hãy sử dụng các tag một cách thận trọng.
regsense Boolean Không true sai - không yêu cầu
đúng - nhân viên sẽ thấy một dấu đặc biệt cho biết rằng câu trả lời phải phân biệt chữ hoa chữ thường.
numeric Số nguyên Không 0 0 - không yêu cầu
1 - chỉ được dùng số
2 - được dùng mọi chữ cái trừ số
calc Boolean Không false 0 - không yêu cầu
1 - chỉ được dùng số
2 - được dùng mọi chữ cái trừ số
min_len Số nguyên Không 0 0 - không yêu cầu
>1 - xác định độ dài câu trả lời tối thiểu
max_len Số nguyên Không 0 0 - không yêu cầu
>1 - xác định độ dài câu trả lời tối đa
comment Chuỗi Không Nhận xét bổ sung cho nhân viên như "nhập chữ cái bằng màu đỏ".
Kết quả không được đảm bảo và hoàn toàn phụ thuộc vào nhân viên.
soft_id Số nguyên Không
is_russian Số nguyên Không Khi đặt thành 1, gửi tác vụ captcha đến hàng đợi tiếng Nga.

Ví dụ về phản hồi

Không có lỗi.
    OK|CAPTCHA_ID_HERE
   
Xảy ra lỗi
    ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST
   

Truy xuất lời giải

Gửi yêu cầu GET tới https://anti-captcha.com/res.php?key=YOUR_KEY&action=get&id=CAPTCHA_ID

Không có lỗi.
    OK|text_from_captcha
   
Captcha chưa được giải
    CAPCHA_NOT_READY
   
Xảy ra lỗi
    ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST