Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

getTaskResult: yêu cầu kết quả tác vụ

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi
taskIdSố nguyên

Ví dụ về yêu cầu

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả ngắn gọn về lỗi
statusChuỗi
đang xử lý - tác vụ chưa sẵn sàng
sẵn sàng - tác vụ hoàn tất, lời giải nằm trong thuộc tính solution
solutionĐối tượng
Dữ liệu kết quả tác vụ. Khác nhau đối với từng loại tác vụ.
costDouble
Chi phí cho tác vụ tính bằng USD.
ipChuỗi
IP từ đó tác vụ được tạo.
createTimeSố nguyên
Ngày tạo tác vụ theo thời gian UNIX.
endTimeSố nguyên
Ngày hoàn tất tác vụ theo thời gian UNIX.
solveCountSố nguyên
Lượng nhân viên cố gắng hoàn thành tác vụ bạn gửi

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
JSON có lỗi
{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
    {
      "text":"deditur",
      "url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
    },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}