Menu

getTaskResult: yêu cầu kết quả tác vụ

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi
taskIdSố nguyên

Ví dụ về yêu cầu

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
 "clientKey":"YOUR_API_KEY",
 "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã nhận dạng lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác đã hoàn tất thành công.
>0 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn của nó có sẵn trong thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả ngắn gọn về lỗi
statusChuỗiprocessing - nhiệm vụ chưa sẵn sàng
ready - nhiệm vụ đã hoàn tất; bạn sẽ tìm thấy giải pháp trong thuộc tính solution
solutionĐối tượngDữ liệu kết quả tác vụ. Khác nhau đối với từng loại tác vụ.
costDoubleChi phí cho tác vụ tính bằng USD.
ipChuỗiIP từ đó tác vụ được tạo.
createTimeSố nguyênNgày tạo tác vụ theo thời gian UNIX.
endTimeSố nguyênNgày hoàn tất tác vụ theo thời gian UNIX.
solveCountSố nguyênLượng nhân viên cố gắng hoàn thành tác vụ bạn gửi

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
JSON có lỗi
{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
    {
      "text":"deditur",
      "url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
    },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}