Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Menu tài liệu

getTaskResult: yêu cầu kết quả tác vụ

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tính Loại Bắt buộc Mục đích
clientKey Chuỗi
taskId Số nguyên

Ví dụ về yêu cầu

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/getTaskResult
    


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tính Loại Mục đích
errorId Số nguyên Mã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCode Chuỗi
errorDescription Chuỗi Mô tả ngắn gọn về lỗi
status Chuỗi
đang xử lý - tác vụ chưa sẵn sàng
sẵn sàng - tác vụ hoàn tất, lời giải nằm trong thuộc tính solution
solution Đối tượng
Dữ liệu kết quả tác vụ. Khác nhau đối với từng loại tác vụ.
cost Double
Chi phí cho tác vụ tính bằng USD.
ip Chuỗi
IP từ đó tác vụ được tạo.
createTime Số nguyên
Ngày tạo tác vụ theo thời gian UNIX.
endTime Số nguyên
Ngày hoàn tất tác vụ theo thời gian UNIX.
solveCount Số nguyên
Lượng nhân viên cố gắng hoàn thành tác vụ bạn gửi

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
    {
      "text":"deditur",
      "url":"http:\/\/61.39.233.233\/1\/147220556452507.jpg"
    },
  "cost":"0.000700",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    
JSON có lỗi
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}