Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

kiểm tra : Phương thức kiểm tra để gỡ lỗi

Phương thức này đọc dữ liệu yêu cầu AJAX POST, phân tích cú pháp và xuất ra dưới dạng dãy. Phương thức cũng xuất ra dữ liệu post ở định dạng thô. Bạn có thể sử dụng dữ liệu này để gỡ lỗi mã.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/test
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Ví dụ về yêu cầu

curl -i -H "Accept: application/json" \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -X POST -d '{
"clientKey":"myClientKey",
"hello" : "world",
"apitest" : true
}' https://api.anti-captcha.com/test

Ví dụ về phản hồi

HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx/1.12.1
Date: Tue, 24 Oct 2017 21:25:57 GMT
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Transfer-Encoding: chunked
Connection: keep-alive

Parsed input JSON:
Array
(
    [clientKey] => myClientKey
    [hello] => world
    [apitest] => 1
)
Raw POST input:
{
"clientKey":"myClientKey",
"hello" : "world",
"apitest" : true
}