Menu

getBalance: truy xuất số dư tài khoản

Truy xuất số dư tài khoản bằng khóa tài khoản. Vui lòng không yêu cầu phương thức này quá một lần trong 30 giây. Thay vào đó, hãy sử dụng giá trị được lưu trong bộ nhớ/ổ đĩa.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/getBalance
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi

Ví dụ về yêu cầu

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyless import *

solver = recaptchaV2Proxyless() # or any other class
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY")
money_balance = solver.get_balance()
subscription_credits_balance = solver.get_credits_balance()


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã nhận dạng lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác đã hoàn tất thành công.
>0 - mã nhận dạng lỗi. Xem mã lỗi và mô tả lỗi ngắn gọn trong thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả lỗi ngắn gọn
balanceGấp đôiGiá trị số dư tài khoản tính bằng USD
captchaCreditsSố nguyên

Ví dụ về phản hồi

JSON không có lỗi
JSON có lỗi
{
    "errorId": 0,
    "balance": 12.3456,
    "captchaCredits": 85000
}