Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Menu tài liệu

getBalance: truy xuất số dư tài khoản

Truy xuất số dư tài khoản bằng khóa tài khoản. Vui lòng không gọi phương thức này nhiều hơn một lần trong 30 giây. Thay vào đó hãy sử dụng giá trị được lưu trong bộ nhớ/ổ đĩa.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/getBalance
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tính Loại Bắt buộc Mục đích
clientKey Chuỗi

Ví dụ về yêu cầu

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{ "clientKey":"YOUR_API_KEY" }' \
https://api.anti-captcha.com/getBalance
    


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tính Loại Mục đích
errorId Số nguyên Mã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCode Chuỗi
errorDescription Chuỗi Mô tả ngắn gọn về lỗi
balance Double Giá trị số dư tài khoản tính bằng USD
captchaCredits Số nguyên

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId": 0,
  "balance": 12.3456
}
    
JSON có lỗi
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}