Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

getBalance: truy xuất số dư tài khoản

Truy xuất số dư tài khoản bằng khóa tài khoản. Vui lòng không gọi phương thức này nhiều hơn một lần trong 30 giây. Thay vào đó hãy sử dụng giá trị được lưu trong bộ nhớ/ổ đĩa.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/getBalance
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi

Ví dụ về yêu cầu

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyless import *

solver = recaptchaV2Proxyless() # or any other class
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY")
money_balance = solver.get_balance()
subscription_credits_balance = solver.get_credits_balance()


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả ngắn gọn về lỗi
balanceDoubleGiá trị số dư tài khoản tính bằng USD
captchaCreditsSố nguyên

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
JSON có lỗi
{
    "errorId": 0,
    "balance": 12.3456,
    "captchaCredits": 85000
}