Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

reportCorrectRecaptcha: báo cáo mã thông báo Recaptcha được giải đúng

Sử dụng phương thức này cùng với reportIncorrectRecaptcha cho các tác vụ Recaptcha V3Recaptcha V2 Enterprise của bạn. Báo cáo về Recaptcha V2 hiện được chấp thuận nhưng cuối cùng bị bỏ qua. Chất lượng đối với V2 là khoảng 99% và bạn không cần phải lập danh sách trắng những nhân viên thành công.

Chúng tôi sẽ tự đưa nhân viên mà bạn đã báo cáo vào danh sách trắng và ở vòng chỉ định nhân viên tiếp theo cho mã captcha của bạn, hệ thống chúng tôi sẽ khớp danh sách trắng này với mã captcha. Nếu có bất kỳ nhân viên nào được báo cáo đang trực tuyến và nhàn rỗi thì nhân viên đó sẽ được xếp vào hàng đầu tiên để nhận tác vụ mới của bạn. Hệ thống sẽ giữ bản ghi này trong một giờ tới và có thể xóa bỏ nó nếu bạn gửi yêu cầu reportIncorrectRecaptcha đối với một tác vụ, được thực hiện bởi cùng một nhân viên trong danh sách trắng.
Nói ngắn gọn là reportCorrectRecaptcha thêm nhân viên vào danh sách trắng, reportIncorrectRecaptcha loại bỏ nhân viên đó.

Báo cáo các mã thông báo được giải đúng sẽ có hiệu quả trên khối lượng lớn, từ 10 tác vụ mỗi phút. Lý do là vì có sự thay đổi lớn về nhân viên giữa các hàng đợi tác vụ khác nhau và trạng thái bận/nhàn rỗi hiện tại của nhân viên. Với khối lượng như 1 tác vụ mỗi phút, bạn sẽ không nhận thấy bất kỳ cải thiện về chất lượng nào.

Báo cáo phải được gửi trong vòng 60 giây sau khi hoàn thành tác vụ. Nếu bạn gửi báo cáo sau thời gian đó, API sẽ trả về lỗi ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID. Bạn chỉ được gửi một báo cáo cho mỗi tác vụ.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi
taskIdSố nguyên

Ví dụ về yêu cầu

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportCorrectRecaptcha


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả ngắn gọn về lỗi
statusChuỗi
Kết quả thao tác. Bạn sẽ nhận được mã lỗi hoặc status="success" khi khiếu nại được chấp nhận.

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
JSON có lỗi
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}