Menu

Bỏ qua Google Recaptcha V2 Enterprise không proxy

Loại tác vụ này dùng để giải Google Recaptcha Enterprise V2 từ địa chỉ IP của nhân viên.

Loại tác vụ này gần giống với RecaptchaV2TaskProxyless, điểm khác biệt là các tác vụ được giải quyết bằng Enterprise API và được chỉ định cho những nhân viên có điểm Recaptcha V3 cao nhất.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Ví dụ về Recaptcha V2 Enterprise. Về trực quan thì Recaptcha V2 Enterprise tương tự với phiên bản phi doanh nghiệp.

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
typeChuỗiRecaptchaV2EnterpriseTaskProxyless
websiteURLChuỗiĐịa chỉ trang web đích. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên của chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập truy cập.
websiteKeyChuỗiKhóa trang web Recaptcha. Tìm hiểu về cách tìm khá trang web tại bài viết này.
enterprisePayloadĐối tượngKhôngCác tham số bổ sung cần được chuyển đến phương thức "grecaptcha.enterprise.render" cùng với khóa trang web. Ví dụ về những thông tin bạn nên tìm kiếm:
grecaptcha.enterprise.render("some-div-id", {
  sitekey: "6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
  theme: "dark",
  s: "2JvUXHNTnZl1Jb6WEvbDyBMzrMTR7oQ78QRhBcG07rk9bpaAaE0LRq1ZeP5NYa0N...ugQA"
});
Trong ví dụ này, bạn sẽ nhận thấy tham số "s" không được ghi lại nhưng rõ ràng là bắt buộc. Gửi tới API để chúng tôi hiển thị tiện ích Recaptcha với tham số này một cách chính xác.
apiDomainChuỗiKhôngSử dụng tham số này để gửi tên miền phân phối tập lệnh Recaptcha. Chỉ có thể có một trong hai giá trị: "www.google.com" hoặc "www.recaptcha.net". Không sử dụng tham số này trừ khi bạn hiểu rõ quy trình thực hiện.

Ví dụ về yêu cầu

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2enterpriseproxyless import *

solver = recaptchaV2EnterpriseProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("YOUR_API_KEY_HERE")
# solver.set_enterprise_payload({"s": "sometoken"})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tínhLoạiMục đích
gRecaptchaResponseChuỗiCần có chuỗi mã thông báo để tương tác với biểu mẫu được gửi trên trang web đích.

Ví dụ về phản hồi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}