Menu

Giải Recaptcha V3

Loại đối tượng tác vụ này là bắt buộc đối với việc giải Google Recaptcha V3 trên máy tính của nhân viên. Tác vụ này sẽ được dịch vụ chúng tôi thực hiện bằng máy chủ proxy của riêng chúng tôi và/hoặc địa chỉ IP của nhân viên.

Xin lưu ý rằng có sự khác biệt giữa Recaptcha V2-ẩn và Recaptcha V3. Hai phiên bản này khá tương đồng và có thể gây nhầm lẫn. Một cách nhanh chóng để xác định loại chính xác là thử giải bằng API của chúng tôi dưới dạng V2-ẩn và V3. Bạn sẽ gặp lỗi trong một lần thử và không gặp trong lần thử còn lại.

Chúng tôi kiểm tra "điểm" recaptcha của nhân viên và xếp họ vào 3 nhóm (hàng đợi): 0.3, 0.70.9. Mỗi loại có thể có mức giá hơi chênh lệch do số lượng nhân viên rảnh. Bằng cách chuyển thuộc tính "minScore", bạn sẽ xác định tác vụ của mình được xếp vào hàng đợi nào. Hầu hết nhân viên hiện có của chúng tôi có điểm 0,3 và có rất ít nhân viên có điểm 0,9.

Recaptcha v3 example
Ví dụ về Recaptcha v3. Thường có huy hiệu logo nằm ở góc dưới bên phải của trang. Tuy nhiên, chủ sở hữu trang web có thể dễ dàng gỡ bỏ huy hiệu đó bằng Javascript.

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
typeChuỗiRecaptchaV3TaskProxyless
websiteURLChuỗiĐịa chỉ trang web đích. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên của chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập truy cập.
websiteKeyChuỗiKhóa trang web Recaptcha. Tìm hiểu về cách tìm khá trang web tại bài viết này.
minScoreGấp đôiLọc nhân viên bằng điểm cụ thể. Điểm có thể có một trong các giá trị sau:
0.3
0.7
0.9
pageActionChuỗiKhông
Giá trị "hành động" của Recaptcha. Chủ sở hữu trang web sử dụng tham số này để xác định hành động của người dùng trên trang. Ví dụ:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterpriseBooleanKhôngĐặt cờ này thành "true" nếu bạn cần giải V3 này bằng API dành cho doanh nghiệp. Giá trị mặc định là "false" và Recaptcha sẽ được giải bằng API phi doanh nghiệp. Có thể xác định bằng một lệnh gọi javascript như trong ví dụ sau:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})
apiDomainChuỗiKhôngSử dụng tham số này để gửi tên miền phân phối tập lệnh Recaptcha. Chỉ có thể có một trong hai giá trị: "www.google.com" hoặc "www.recaptcha.net". Không sử dụng tham số này trừ khi bạn hiểu rõ quy trình thực hiện.

Ví dụ về yêu cầu

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3proxyless import *

solver = recaptchaV3Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print("g-response: "+g_response)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tínhLoạiMục đích
gRecaptchaResponseChuỗiCần có chuỗi mã thông báo để tương tác với biểu mẫu được gửi trên trang web đích.

Ví dụ về phản hồi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}