Menu tài liệu

RecaptchaV3TaskProxyless: giải Google Recaptcha v3

Loại đối tượng tác vụ này là bắt buộc đối với việc giải Google Recaptcha V3 trên máy tính của nhân viên. Tác vụ này sẽ được dịch vụ chúng tôi thực thi bằng máy chủ proxy của riêng chúng tôi và/hoặc địa chỉ IP của nhân viên.

Xin lưu ý rằng có sự khác biệt giữa Recaptcha V2-ẩn và Recaptcha V3. Hai loại này nhìn giống nhau và dễ gây nhầm lẫn. Có một cách nhanh chóng để xác định loại chính xác: thử giải bằng API của chúng tôi dưới dạng V2-ẩn và V3. Bạn sẽ gặp lỗi trong một lần thử và không gặp trong lần thử còn lại.

Chúng tôi kiểm tra nhân viên để chấm "điểm" recaptcha cho họ và xếp vào 3 nhóm (hàng đợi): 0,3, 0,70,9. Mỗi nhóm có thể hơi chênh nhau về giá do số lượng nhân viên nhàn rỗi khác nhau. Bằng cách chuyển thuộc tínhminScore, bạn xác định hàng đợi mà tác vụ sẽ vào. Hầu hết nhân viên sẵn sàng nhận tác vụ đạt điểm 0,3, và điểm 0,9 có lượng nhân viên thấp nhất.

Bạn có thể tìm thêm thông tin về Recaptcha V3 trong phần Câu hỏi thường gặp này.

Ví dụ về Recaptcha v3. Thường có một huy hiệu logo nằm ở góc dưới bên phải của trang. Tuy nhiên, có thể dễ dàng gỡ bỏ huy hiệu đó bằng Javascript.

Đối tượng tác vụ

Thuộc tính Loại Bắt buộc Mục đích
type Chuỗi RecaptchaV3TaskProxyless
websiteURL Chuỗi Địa chỉ trang web mục tiêu. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập việc truy cập.
websiteKey Chuỗi Khóa trang web Recaptcha. Tìm hiểu cách tìm khóa trong bài viết này.
minScore Double Lọc một nhân viên có số điểm yêu cầu. Giá trị có thể nằm trong số:
0,3
0,7
0,9
pageAction Chuỗi Không
Giá trị "hành động" của Recaptcha. Chủ sở hữu trang web xác định những thao tác người dùng đang thực hiện trên trang thông qua tham số này.
Ví dụ:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterprise Boolean Không Đặt cờ này thành "true" nếu bạn cần giải V3 này với Enterprise API. Giá trị mặc định là "false" và Recaptcha được giải bằng API phi doanh nghiệp. Có thể xác định bằng một lệnh gọi javascript như trong ví dụ sau:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})

Ví dụ về yêu cầu

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV3TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
      "minScore": 0.3,
      "pageAction": "myverify",
      "isEnterprise": false
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON có lỗi
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Truy xuất lời giải

Sử dụng phương thức getTaskResult để yêu cầu giải. Cho nhân viên một khoảng thời gian, chẳng hạn như 5 giây, trước khi tạo yêu cầu đầu tiên. Nếu nhân viên vẫn bận, hãy thử lại sau 3 giây.

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tính Loại Mục đích
gRecaptchaResponse Chuỗi Chuỗi mã thông báo bắt buộc để tương tác với biểu mẫu gửi trên trang web mục tiêu.

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}