Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

RecaptchaV3TaskProxyless: giải Google Recaptcha v3

Loại đối tượng tác vụ này là bắt buộc đối với việc giải Google Recaptcha V3 trên máy tính của nhân viên. Tác vụ này sẽ được dịch vụ chúng tôi thực thi bằng máy chủ proxy của riêng chúng tôi và/hoặc địa chỉ IP của nhân viên.

Xin lưu ý rằng có sự khác biệt giữa Recaptcha V2-ẩn và Recaptcha V3. Hai loại này nhìn giống nhau và dễ gây nhầm lẫn. Có một cách nhanh chóng để xác định loại chính xác: thử giải bằng API của chúng tôi dưới dạng V2-ẩn và V3. Bạn sẽ gặp lỗi trong một lần thử và không gặp trong lần thử còn lại.

Chúng tôi kiểm tra nhân viên để chấm "điểm" recaptcha cho họ và xếp vào 3 nhóm (hàng đợi): 0,3, 0,70,9. Mỗi nhóm có thể hơi chênh nhau về giá do số lượng nhân viên nhàn rỗi khác nhau. Bằng cách chuyển thuộc tínhminScore, bạn xác định hàng đợi mà tác vụ sẽ vào. Hầu hết nhân viên sẵn sàng nhận tác vụ đạt điểm 0,3, và điểm 0,9 có lượng nhân viên thấp nhất.

Ví dụ về Recaptcha v3. Thường có một huy hiệu logo nằm ở góc dưới bên phải của trang. Tuy nhiên, có thể dễ dàng gỡ bỏ huy hiệu đó bằng Javascript.

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
typeChuỗiRecaptchaV3TaskProxyless
websiteURLChuỗiĐịa chỉ trang web mục tiêu. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập việc truy cập.
websiteKeyChuỗiKhóa trang web Recaptcha. Tìm hiểu cách tìm khóa trong bài viết này.
minScoreDoubleLọc một nhân viên có số điểm yêu cầu. Giá trị có thể nằm trong số:
0,3
0,7
0,9
pageActionChuỗiKhông
Giá trị "action" của Recaptcha. Chủ sở hữu trang web xác định những thao tác người dùng đang thực hiện trên trang thông qua tham số này.
Ví dụ:

grecaptcha.execute('site_key', {action:'login_test'})
isEnterpriseBooleanKhôngĐặt cờ này thành "true" nếu bạn cần giải V3 này với Enterprise API. Giá trị mặc định là "false" và Recaptcha được giải bằng API phi doanh nghiệp. Có thể xác định bằng một lệnh gọi javascript như trong ví dụ sau:

grecaptcha.enterprise.execute('site_key', {..})
apiDomainChuỗiKhôngSử dụng tham số này để gửi tên miền mà từ đó tập lệnh Recaptcha sẽ được phân phát. Chỉ có thể có một trong hai giá trị: "www.google.com" hoặc "www.recaptcha.net". Không sử dụng tham số này trừ khi bạn hiểu mình đang làm gì.

Ví dụ về yêu cầu

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav3proxyless import *

solver = recaptchaV3Proxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
solver.set_page_action("home_page")
solver.set_min_score(0.9)

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tínhLoạiMục đích
gRecaptchaResponseChuỗiChuỗi mã thông báo bắt buộc để tương tác với biểu mẫu gửi trên trang web mục tiêu.

Ví dụ về phản hồi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}