Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Menu tài liệu

getQueueStats: lấy số liệu thống kê tải hàng đợi

Phương thức này cho phép xác định thời gian thích hợp để tải lên một tác vụ mới. Đầu ra được lưu vào bộ nhớ đệm trong 10 giây.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/getQueueStats
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tính Loại Bắt buộc Mục đích
queueId Số nguyên Mã định danh của một hàng đợi. Các hàng đợi sau đang khả dụng:

1 - ImageToText, English
2 - ImageToText, Russian
5 - Recaptcha v2 có proxy
6 - Recaptcha v2 không proxy
7 - Funcaptcha có proxy
10 - Funcaptcha không proxy
12 - GeeTest có proxy
13 - GeeTest không proxy
18 - Recaptcha V3 s0.3
19 - Recaptcha V3 s0.7
20 - Recaptcha V3 s0.9
21 - hCaptcha có proxy
22 - hCaptcha không proxy
23 - Recaptcha Enterprise V2 có proxy
24 - Recaptcha Enterprise V2 không proxy
25 - AntiGateTask
26 - Turnstile có proxy
27 - Turnstile không proxy

Ví dụ về yêu cầu

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{ "queueId": 6 }' \
https://api.anti-captcha.com/getQueueStats
    


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tính Loại Mục đích
waiting Số nguyên Số lượng nhân viên nhàn rỗi trực tuyến, đang chờ tác vụ
load Double Tải hàng đợi tính bằng phần trăm
bid Double Chi phí giải tác vụ trung bình tính bằng USD
speed Double Tốc độ giải tác vụ trung bình tính bằng giây
total Số nguyên Tổng số nhân viên

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "waiting":242,
  "load":60.33,
  "bid":"0.0008600982",
  "speed":10.77,
  "total": 610
}