Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

getQueueStats: lấy số liệu thống kê tải hàng đợi

Phương thức này cho phép xác định thời gian thích hợp để tải lên một tác vụ mới. Đầu ra được lưu vào bộ nhớ đệm trong 10 giây.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/getQueueStats
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
queueIdSố nguyênMã định danh của một hàng đợi. Các hàng đợi sau đang khả dụng:

1 - ImageToText, English
2 - ImageToText, Russian
5 - Recaptcha v2 có proxy
6 - Recaptcha v2 không proxy
7 - Funcaptcha có proxy
10 - Funcaptcha không proxy
12 - GeeTest có proxy
13 - GeeTest không proxy
18 - Recaptcha V3 s0.3
19 - Recaptcha V3 s0.7
20 - Recaptcha V3 s0.9
21 - hCaptcha có proxy
22 - hCaptcha không proxy
23 - Recaptcha Enterprise V2 có proxy
24 - Recaptcha Enterprise V2 không proxy
25 - AntiGateTask
26 - Turnstile có proxy
27 - Turnstile không proxy
templateNameChuỗiKhôngNếu bạn đang truy vấn ID hàng đợi 25 (Mẫu Antigate), bạn có thể chỉ định tên mẫu để yêu cầu số lượng nhân viên có sẵn chính xác và số lượng nhân viên đã hủy đăng ký khỏi mẫu đó.

Ví dụ về yêu cầu

bash
Antigate Templates
curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{ "queueId": 6 }' \
https://api.anti-captcha.com/getQueueStats


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
waitingSố nguyênSố lượng nhân viên nhàn rỗi trực tuyến, đang chờ tác vụ
loadDoubleTải hàng đợi tính bằng phần trăm
bidDoubleChi phí giải tác vụ trung bình tính bằng USD
speedDoubleTốc độ giải tác vụ trung bình tính bằng giây
totalSố nguyênTổng số nhân viên

Ví dụ về phản hồi

{
    "waiting":242,
    "load":60.33,
    "bid":"0.0008600982",
    "speed":10.77,
    "total": 610
}