Menu

Bỏ qua tất cả captcha tùy chỉnh

Ở loại tác vụ này, ứng dụng của bạn sẽ cung cấp một địa chỉ URL trang và yêu cầu chỉ định tùy chỉnh cho nhân viên của tôi. Nhân viên của chúng tôi sẽ từng bước hoàn thiện tác vụ, sau đó trả về cookie và dấu vân tay trình duyệt hoàn chỉnh cho ứng dụng của bạn để có thể sử dụng để tiếp tục phiên.

Ví dụ về các giá trị sử dụng tiềm năng của loại tác vụ này:

 • (Cơ bản) Điều hướng đến trang, yêu cầu nhân viên giải captcha và nhấp vào văn bản "nhập" trên nút. Kết thúc khi tìm thấy cụm từ được chỉ định trên trang.
 • (Nâng cao) Điều hướng đến trang, điền dữ liệu tùy chỉnh vào đầu vào văn bản, yêu cầu nhân viên giải captcha. Điều hướng đến trang xác thực 2 yếu tố, đợi mã được gửi đến email của bạn, gửi mã này cho nhân viên, nhân viên sẽ tự động nhận mã và tiến vào giao diện khách hàng. Kết thúc khi tìm thấy một phần tử bằng bộ chọn CSS được chỉ định.

Hiển thị danh sách các hành động có sẵn cho nhân viên.

Để xem nội dung mô tả công nghệ đầy đủ, vui lòng tham khảo bài viết này article hoặc hướng dẫn trên Youtube này.

Lưu ý rằng có các tham số proxy tùy chọn. Chỉ chấp nhận các proxy HTTPS, "proxyAddress” phải là một địa chỉ IP.

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
typeChuỗiAntiGateTask
websiteURLChuỗiĐịa chỉ trang web đích mà nhân viên của chúng tôi sẽ điều hướng tới.
templateNameChuỗiTên mẫu tình huống từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng một mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu riêng. Bạn có thể tìm kiếm mẫu có sẵn ở dưới bảng này.
variablesĐối tượngMột đối tượng chứa các biến của mẫu và giá trị của các biến này.
domainsOfInterestDãyKhôngDanh sách tên miền chúng tôi cần thu thập cookie và dữ liệu localStorage. Bạn cũng có thể tĩnh định danh sách này trong khi chỉnh sửa mẫu.
proxyAddressChuỗiĐịa chỉ IP Proxy ipv4/ipv6. Không có tên máy chủ hoặc địa chỉ IP từ mạng cục bộ.
proxyPortSố nguyênCổng proxy
proxyLoginChuỗiThông tin đăng nhập cho proxy cần được xác minh (cơ bản)
proxyPasswordChuỗiMật khẩu proxy

Bộ sưu tập mẫu


Tên mẫu và mô tả
Không tìm thấy mẫu nào với truy vấn của bạn

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tínhLoạiMục đích
cookiesĐối tượngMột đối tượng có cookie đã được thu thập ở trang cuối mà nhân viên truy cập.
localStorageĐối tượngGiống như cookie, một đối tượng với giá trị localStorage đã được thu thập ở trang cuối.
sessionStorageĐối tượngTương tự như localStorage, một đối tượng có giá trị sessionStorage đã được thu thập ở trang cuối. Không giống như localStorage, các giá trị sẽ tồn tại trong bộ nhớ trình duyệt cho đến khi trang được đóng lại.
fingerprintĐối tượngTham số dấu vân tay trình duyệt. Sử dụng tham số dấu vân tay trình duyệt cùng cookie và localStorage để tạo lại phiên trình duyệt nhân viên trong phần mềm của bạn.
urlChuỗiURL của trang đã hoàn thành thực hiện mẫu
domainChuỗiTên miền của trang cuối cùng
HTMLsInBase64DãyMột dãy các ảnh chụp nhanh HTML của các vùng trang được mã hóa trong base64. Ảnh chụp nhanh được thực hiện theo các bước "TAKE_HTML_SNAPSHOT_BY_SELECTOR" trong mẫu AntiGate.
screenshotsDãyẢnh chụp màn hình từ trình duyệt của nhân viên, nếu có. Để yêu cầu ảnh chụp màn hình, hãy thêm bước TAKE_SCREENSHOT vào mẫu của bạn.
requestHeadersDãyTiều đề yêu cầu từ "domainsOfInterest", nếu có. Để yêu cầu tiêu đề, hãy bật tùy chọn "Thu thập tiêu đề HTTP yêu cầu từ các miền quan tâm" trong mẫu của bạn
responseHeadersDãyTiêu đề phản hồi từ "domainsOfInterest", nếu có. Để yêu cầu tiêu đề, hãy bật tùy chọn "Thu thập tiêu đề HTTP phản hồi từ các miền quan tâm" trong mẫu của bạn

Ví dụ về phản hồi

{
  "errorId": 0,
  "status": "ready",
  "solution": {
    "cookies": {
      "_ym_uid": "1637841149407895406",
      "_ym_d": "1637841149",
      "_ym_isad": "2",
      "i18n_redirected2": "en"
    },
    "localStorage": {
      "_ym40786994_lsid": "322553582843",
      "_ym40786994_reqNum": "3",
      "_ym_fip": "\"65aac1083a9e31e5db7fc4a33816f1da-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-4bd84c89c35a312599d807af285e7b5f-615e6e8d95ae2de0910b550b0e4dfce2-00b2e6de4e7f2e69dd7de8ef95c7338a-61b9878bbce18de73aafc8582a198c0c-33ad8703f96139d946191563a4c623e6-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-c6d7b47b2dcff33f80cab17f3a360d0b-a95e7098ce4ab7ec9daa7fb4154b8ff4\"",
      "_ym_retryReqs": "{}",
      "_ym40786994_lastHit": "1637841164076",
      "_ym_uid": "\"1637841149407895406\""
    },
    "fingerprint": {
      "self.navigator.userAgent": "Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:94.0) Gecko\/20100101 Firefox\/94.0",
      "self.screen.width": 1280,
      "self.screen.height": 768,
      "self.screen.availWidth": 1280,
      "self.screen.availHeight": 728,
      "self.screen.availLeft": 0,
      "self.screen.availTop": 0,
      "self.navigator.vendorSub": "",
      "self.navigator.productSub": "20100101",
      "self.navigator.vendor": "",
      "self.navigator.maxTouchPoints": 0,
      "self.navigator.hardwareConcurrency": 2,
      "self.navigator.cookieEnabled": true,
      "self.navigator.appCodeName": "Mozilla",
      "self.navigator.appName": "Netscape",
      "self.navigator.appVersion": "5.0 (Windows)",
      "self.navigator.platform": "Win32",
      "self.navigator.product": "Gecko",
      "self.navigator.language": "en-US",
      "self.navigator.onLine": true,
      "self.navigator.doNotTrack": "unspecified"
    },
    "url": "https:\/\/anti-captcha.com\/tutorials\/success-page?login=some%20login&pass=the%20password",
    "domain": "anti-captcha.com",
    "domainsOfInterest": {
      "any-other-domain.com": {
        "cookies": {
          "example": "value",
          "comment": "This will be available when you fill a list of Domains Of Interest in the template itself or via domainsOfInterest parameter in the task object"
        },
        "localStorage": {
          "example": "localStorage value"
        },
        "url": "https://any-other-domain.com/some/path",
        "domain": "any-other-domain.com"
      }
    },
    "screenshots": [],
    "requestHeaders": [],
    "responseHeaders": []
  },
  "cost": "0.00858",
  "ip": "5.25.11.114",
  "createTime": 1637841143,
  "endTime": 1637841189,
  "solveCount": 0
}