Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Menu tài liệu

AntiGateTask: giải pháp tối ưu để bỏ qua bất kỳ biện pháp bảo vệ captcha nào

Với loại tác vụ này, ứng dụng của bạn cung cấp một địa chỉ URL trang và một phép gán tùy chỉnh cho nhân viên của tôi. Họ từng bước hoàn thiện tác vụ, sau đó trả về cookie và vân tay trình duyệt hoàn chỉnh cho ứng dụng của bạn để có thể sử dụng để tiếp tục phiên.

Để xem mô tả đầy đủ về công nghệ, vui lòng tham khảo bài viết này.

Lưu ý rằng có các tham số proxy tùy chọn. Chỉ các proxy HTTPS mới được chấp nhận, "proxyAddress" phải là một địa chỉ IP. Quyền truy cập vào proxy phải được mở từ tất cả Internet, vì nhân viên giao tiếp trực tiếp với họ.

Đối tượng tác vụ

Thuộc tính Loại Bắt buộc Mục đích
type Chuỗi AntiGateTask
websiteURL Chuỗi Địa chỉ của trang web đích mà nhân viên của chúng tôi sẽ điều hướng tới.
templateName Chuỗi Tên mẫu tình huống từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Bạn có thể sử dụng một mẫu có sẵn hoặc tự tạo mẫu riêng. Bạn có thể tìm kiếm một mẫu có sẵn ở dưới bảng này.
variables Đối tượng Một biến đối tượng chứa các biến của mẫu và giá trị của các biến này.
domainsOfInterest Dãy Không Danh sách tên miền mà chúng tôi nên thu thập cookie và dữ liệu localStorage. Danh sách này cũng có thể được xác định tĩnh khi chỉnh sửa mẫu.
proxyAddress Chuỗi Không Địa chỉ IP Proxy ipv4/ipv6. Không có tên máy chủ hoặc địa chỉ IP từ mạng cục bộ.
proxyPort Số nguyên Không Cổng proxy
proxyLogin Chuỗi Không Thông tin đăng nhập cho proxy yêu cầu cấp phép (cơ bản)
proxyPassword Chuỗi Không Mật khẩu proxy

Bộ sưu tập mẫu


Tên mẫu và mô tả
Không tìm thấy mẫu nào với truy vấn của bạn
Tác vụ có proxy
     Click "view" button at one of the templates
    
Tác vụ không có proxy
     Click "view" button at one of the templates
    
Các bước tạo mẫu
     
    
Thông tin liên lạc của tác giả

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON có lỗi
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Truy xuất lời giải

Sử dụng phương thức getTaskResult để yêu cầu giải. Cho nhân viên một khoảng thời gian, chẳng hạn như 5 giây, trước khi tạo yêu cầu đầu tiên. Nếu nhân viên vẫn bận, hãy thử lại sau 3 giây.

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tính Loại Mục đích
cookies Đối tượng Một nhân viên đã truy cập một biến đối tượng có cookie gắn ở trang cuối.
localStorage Đối tượng Giống như cookies, một biến đối tượng với giá trị Lưu trữ cục bộ gắn ở cuối trang.
fingerprint Đối tượng Tham số vân tay trình duyệt. Sử dụng tham số vân tay trình duyệt cùng với cookies và Lưu trữ cục bộ để tạo phiên trình duyệt của nhân viên trong trình duyệt của bạn.
url Chuỗi Đã hoàn thành URL của trang thực hiện cùng mẫu
domain Chuỗi Tên miền của trang cuối cùng
HTMLsInBase64 Dãy Một loạt các ảnh chụp nhanh HTML của các vùng trang được mã hóa trong base64. Ảnh chụp nhanh được thực hiện theo các bước "TAKE_HTML_SNAPSHOT_BY_SELECTOR" trong mẫu AntiGate.
screenshots Dãy Ảnh chụp màn hình từ trình duyệt của nhân viên, nếu có. Để đặt hàng ảnh chụp màn hình, hãy thêm bước TAKE_SCREENSHOT vào mẫu của bạn.
requestHeaders Dãy Yêu cầu tiêu đề từ "domainsOfInterest", nếu có. Để sắp xếp các tiêu đề, hãy bật tùy chọn "Thu thập các tiêu đề HTTP yêu cầu từ các miền quan tâm" trong mẫu của bạn
responseHeaders Dãy Tiêu đề phản hồi từ "domainsOfInterest", nếu có. Để sắp xếp các tiêu đề, hãy bật tùy chọn "Thu thập các tiêu đề HTTP phản hồi từ các miền quan tâm" trong mẫu của bạn

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId": 0,
  "status": "ready",
  "solution": {
    "cookies": {
      "_ym_uid": "1637841149407895406",
      "_ym_d": "1637841149",
      "_ym_isad": "2",
      "i18n_redirected2": "en"
    },
    "localStorage": {
      "_ym40786994_lsid": "322553582843",
      "_ym40786994_reqNum": "3",
      "_ym_fip": "\"65aac1083a9e31e5db7fc4a33816f1da-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-4bd84c89c35a312599d807af285e7b5f-615e6e8d95ae2de0910b550b0e4dfce2-00b2e6de4e7f2e69dd7de8ef95c7338a-61b9878bbce18de73aafc8582a198c0c-33ad8703f96139d946191563a4c623e6-a81f3b9bcdd80a361c14af38dc09b309-c6d7b47b2dcff33f80cab17f3a360d0b-a95e7098ce4ab7ec9daa7fb4154b8ff4\"",
      "_ym_retryReqs": "{}",
      "_ym40786994_lastHit": "1637841164076",
      "_ym_uid": "\"1637841149407895406\""
    },
    "fingerprint": {
      "self.navigator.userAgent": "Mozilla\/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:94.0) Gecko\/20100101 Firefox\/94.0",
      "self.screen.width": 1280,
      "self.screen.height": 768,
      "self.screen.availWidth": 1280,
      "self.screen.availHeight": 728,
      "self.screen.availLeft": 0,
      "self.screen.availTop": 0,
      "self.navigator.vendorSub": "",
      "self.navigator.productSub": "20100101",
      "self.navigator.vendor": "",
      "self.navigator.maxTouchPoints": 0,
      "self.navigator.hardwareConcurrency": 2,
      "self.navigator.cookieEnabled": true,
      "self.navigator.appCodeName": "Mozilla",
      "self.navigator.appName": "Netscape",
      "self.navigator.appVersion": "5.0 (Windows)",
      "self.navigator.platform": "Win32",
      "self.navigator.product": "Gecko",
      "self.navigator.language": "en-US",
      "self.navigator.onLine": true,
      "self.navigator.doNotTrack": "unspecified"
    },
    "url": "https:\/\/anti-captcha.com\/tutorials\/success-page?login=some%20login&pass=the%20password",
    "domain": "anti-captcha.com",
    "domainsOfInterest": {
      "any-other-domain.com": {
        "cookies": {
          "example": "value",
          "comment": "This will be available when you fill a list of Domains Of Interest in the template itself or via domainsOfInterest parameter in the task object"
        },
        "localStorage": {
          "example": "localStorage value"
        },
        "url": "https://any-other-domain.com/some/path",
        "domain": "any-other-domain.com"
      }
    },
    "screenshots": [],
    "requestHeaders": [],
    "responseHeaders": []
  },
  "cost": "0.00858",
  "ip": "5.25.11.114",
  "createTime": 1637841143,
  "endTime": 1637841189,
  "solveCount": 0
}