Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

pushAntiGateVariable: gửi một giá trị biến cho tác vụ AntGate

Tác vụ AntiGate có một tính năng: có thể gửi giá trị biến sau khi đã tạo một tác vụ. Để thực hiện, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thêm một bước "WAIT_FOR_VARIABLE_VALUE" vào mẫu của bạn và chỉ định tên biến là một giá trị cố định.
 2. Vì nên gửi tất cả các giá trị biến tới phương thức createTask, nên hãy thay giá trị biến bằng chuỗi "_WAIT_FOR_IT_".

Nếu yêu cầu tạo tác vụ của bạn có dạng như sau:

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"AntiGateTask",
      "websiteURL":"https://some-website.com/path",
      "templateName":"Template name here",
      "variables": {
        "my_late_variable":"_WAIT_FOR_IT_",
        "other_var1":"some value",
        "other_var2":"some value"
      }
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask

Thì một biến cập nhật yêu cầu "my_late_variable" sẽ có dạng:

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":123456,
  "name":"my_late_variable",
  "value":"The value which worker should be waiting for"
}' https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi
taskIdSố nguyên
nameChuỗiTên biến
valueBất kỳGiá trị của biến bị hoãn

Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả ngắn gọn về lỗi

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
JSON có lỗi
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}