Menu

pushAntiGateVariable: gửi một giá trị biến cho tác vụ AntiGate

Tác vụ AntiGate có một tính năng: cho phép gửi giá trị biến sau khi tạo tác vụ. Để thực hiện, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thêm bước "WAIT_FOR_VARIABLE_VALUE" vào mẫu của bạn và chỉ định tên biến là giá trị vĩnh viễn.
 2. Vì tất cả các giá trị biến cần được gửi tới phương thức createTask, hãy thay giá trị biến bằng chuỗi "_WAIT_FOR_IT_".

Nếu yêu cầu tạo tác vụ của bạn có dạng như sau:

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"AntiGateTask",
      "websiteURL":"https://some-website.com/path",
      "templateName":"Template name here",
      "variables": {
        "my_late_variable":"_WAIT_FOR_IT_",
        "other_var1":"some value",
        "other_var2":"some value"
      }
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask

Thì yêu cầu cập nhật biến "my_late_variable" sẽ có dạng:

curl -i -H "Accept: application/json" \
-H "Content-Type: application/json" \
-X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":123456,
  "name":"my_late_variable",
  "value":"The value which worker should be waiting for"
}' https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/pushAntiGateVariable
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi
taskIdSố nguyên
nameChuỗiTên biến
valueBất kỳGiá trị của biến bị hoãn

Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã nhận dạng lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác đã hoàn tất thành công.
>0 - mã nhận dạng lỗi. Xem mã lỗi và mô tả lỗi ngắn gọn trong thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả lỗi ngắn gọn

Ví dụ về phản hồi

JSON không có lỗi
JSON có lỗi
{
  "errorId":0,
  "status":"success"
}