Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

createTask: tạo một tác vụ mã captcha

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/createTask
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi
taskĐối tượng
softIdSố nguyênKhông
languagePoolChuỗiKhôngĐặt ngôn ngữ nhóm nhân viên. Chỉ áp dụng cho mã captcha hình ảnh. Hiện tại, có các nhóm ngôn ngữ sau:

en (mặc định): Hàng đợi tiếng Anh
rn: nhóm quốc gia: Nga, Ukraine, Belarus, Kazakhstan
callbackUrlChuỗiKhông

Ví dụ về yêu cầu

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ"
    },
  "softId":0,
  "languagePool":"en"
}' https://api.anti-captcha.com/createTask


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả ngắn gọn về lỗi
taskIdSố nguyên

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
JSON có lỗi
{
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}