Menu

createTask: tạo một tác vụ captcha

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/createTask
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
clientKeyChuỗi
taskĐối tượng
softIdSố nguyênKhông
languagePoolChuỗiKhôngĐặt ngôn ngữ nhóm nhân viên. Chỉ áp dụng cho captcha hình ảnh. Hiện tại, có các nhóm ngôn ngữ sau:

"en" (mặc định): Hàng đợi ngôn ngữ tiếng Anh
"rn": nhóm các nước: Nga, Ukraine, Belarus, Kazakhstan
callbackUrlChuỗiKhông

Ví dụ về yêu cầu

curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2TaskProxyless",
      "websiteURL":"http://makeawebsitehub.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6LfI9IsUAAAAAKuvopU0hfY8pWADfR_mogXokIIZ"
    },
  "softId":0,
  "languagePool":"en"
}' https://api.anti-captcha.com/createTask


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tínhLoạiMục đích
errorIdSố nguyênMã nhận dạng lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác đã hoàn tất thành công.
>0 - mã nhận dạng lỗi. Xem mã lỗi và mô tả lỗi ngắn gọn trong thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCodeChuỗi
errorDescriptionChuỗiMô tả lỗi ngắn gọn
taskIdSố nguyên

Ví dụ về phản hồi

JSON không có lỗi
JSON có lỗi
{
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}