Trang chủ Tài liệu Hướng dẫn Đăng nhập
Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Menu tài liệu

reportIncorrectHcaptcha: gửi khiếu nại về mã thông báo Hcaptcha

Sử dụng phương pháp này để gửi cho chúng tôi thông tin về các mã thông báo không chuyển sang dịch vụ mục tiêu. Việc hoàn lại tiền không được đảm bảo, tuy nhiên việc gửi báo cáo giúp hệ thống lọc ra những công nhân bị cấm trong mạng Hcaptcha. Chỉ chấp nhận các khiếu nại đối với Hcaptcha, bao gồm cả Hcaptcha dành cho Doanh nghiệp.

Địa chỉ: https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectHcaptcha
Phương thức: POST
Content-type: application-json

Thuộc tính yêu cầu

Thuộc tính Loại Bắt buộc Mục đích
clientKey Chuỗi
taskId Số nguyên

Ví dụ về yêu cầu

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "taskId":12345
}' https://api.anti-captcha.com/reportIncorrectHcaptcha
    


Cấu trúc phản hồi

Thuộc tính Loại Mục đích
errorId Số nguyên Mã định danh lỗi.
0 - không có lỗi, thao tác hoàn tất thành công.
>1 - mã định danh lỗi. Mã lỗi và mô tả ngắn gọn được chuyển trong các thuộc tính errorCodeerrorDescription.
errorCode Chuỗi
errorDescription Chuỗi Mô tả ngắn gọn về lỗi
status Chuỗi
Kết quả thao tác. Bạn sẽ nhận được mã lỗi hoặc status="success" khi khiếu nại được chấp nhận.

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId":0,
  "status":"success"
}
    
JSON có lỗi
     {
  "errorId": 16,
  "errorCode": "ERROR_NO_SUCH_CAPCHA_ID",
  "errorDescription": "Task you are requesting does not exist in your current task list or has been expired."
}