Menu

Giải GeeTest captcha

Loại tác vụ này giải các GeeTest captcha trong trình duyệt của nhân viên của chúng tôi. Ứng dụng của bạn gửi địa chỉ trang web, khóa gt, mã chống bot và sau khi hoàn thành tác vụ, ứng dụng sẽ nhận được lời giải bao gồm 3 mã thông báo. Đối với phiên bản GeeTest 4, đầu ra sẽ bao gồm 5 giá trị và không cần mã chống bot.

Mọi thứ đều tương tự như GeeTestTask, ngoại trừ việc chúng tôi không yêu cầu proxy và giải các tác vụ từ địa chỉ IP của mình.

GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example

Geetest Checkbox example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
GeeTest captcha example
Ví dụ

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
typeChuỗiGeeTestTaskProxyless
websiteURLChuỗiĐịa chỉ trang web đích. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên của chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập truy cập.
gtChuỗiKhóa công khai của miền, hầu như không được cập nhật.
challengeChuỗiKhôngThay đổi khóa mã thông báo. Đảm bảo thu thập khóa mới cho mỗi captcha, nếu không bạn sẽ bị tính phí cho tác vụ lỗi. Bắt buộc đối với phiên bản 3. Không bắt buộc đối với phiên bản 4
geetestApiServerSubdomainChuỗiKhôngMiền phụ API tùy chọn. Có thể cần thiết đối với một số bước triển khai.
GeeTest V3 example
versionSố nguyênKhôngSố phiên bản. Phiên bản mặc định là 3. Phiên bản được hỗ trợ: 3 và 4.
initParametersĐối tượngKhôngTham số khởi tạo bổ sung cho phiên bản 4

Ví dụ về yêu cầu (V3)

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyless import *

solver = geetestProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("CONSTANT_GT_KEY")
solver.set_challenge_key("VARIABLE_CHALLENGE_KEY")

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# getLib payload, see documentation for explanation of this
# solver.set_geetest_lib("{\"customlibs\":\"url-to-lib.js\"}")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("result tokens: ")
  print(token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

GeeTest V4

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyless import *

solver = geetestProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("captchaId value")
solver.set_version(4)

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# optional initialization parameters
# solver.set_init_parameters({"riskType": "slide"})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("result tokens: ")
  print(token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Đối tượng giải của tác vụ (V3)

Thuộc tínhLoạiMục đích
challengeChuỗiCần có chuỗi băm để tương tác với biểu mẫu được gửi trên trang web đích.
validateChuỗiCũng là chuỗi băm bắt buộc.
seccodeChuỗiMột chuỗi băm bắt buộc khác, chúng tôi không biết tại sao có tới 3 chuỗi băm bắt buộc.

Đối tượng giải của tác vụ (V4)

Thuộc tínhLoại
captcha_idChuỗi
lot_numberChuỗi
pass_tokenChuỗi
gen_timeSố nguyên
captcha_outputChuỗi

Ví dụ về phản hồi (v3)

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}

Ví dụ về phản hồi (v4)

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "captcha_id": "fcd636b4514bf7ac4143922550b3008b",
    "lot_number": "354ab6dd4e594fdc903074c4d8d37b24",
    "pass_token": "b645946a654e60218c7922b74b3b5ee8e8717e8fd3cd5182a5c98d660bbd1ed5",
    "gen_time": "1649921519",
    "captcha_output": "cFPIALDXSop8Ri2mPABbRWzNBs86N8D4vNUTuVa7wN7E...[cut]...ciM50ePCCzLBZ1bmaV9Yt7IkkFI9Emx4eaP8rRoA=="
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}