Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

GeeTestTaskProxyless: giải captcha từ geetest.com không proxy

Loại tác vụ này giải quyết các hình ảnh xác thực GeeTest trong trình duyệt của công nhân của chúng tôi. Ứng dụng của bạn gửi địa chỉ trang web, khóa gt, khóa thử thách và sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được giải pháp bao gồm 3 mã thông báo. Đối với phiên bản GeeTest phiên bản 4, đầu ra bao gồm 5 giá trị và không cần khóa thử thách.

Tương tự như GeeTestTask, ngoại trừ việc chúng tôi không yêu cầu proxy và chúng tôi giải mã từ địa chỉ IP của chính chúng tôi.


Ví dụ

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
typeChuỗiGeeTestTaskProxyless
websiteURLChuỗiĐịa chỉ trang web mục tiêu. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập việc truy cập.
gtChuỗiKhóa công khai của miền, hiếm khi được cập nhật.
challengeChuỗiKhôngThay đổi khóa mã thông báo. Đảm bảo lấy một mã mới cho mỗi captcha, nếu không bạn sẽ bị tính phí cho tác vụ lỗi. Bắt buộc đối với phiên bản 3. Không bắt buộc đối với phiên bản 4
geetestApiServerSubdomainChuỗiKhôngMiền phụ API tùy chọn. Có thể bắt buộc đối với một số loại triển khai.
versionSố nguyênKhôngSố phiên bản. Phiên bản mặc định là 3. Phiên bản được hỗ trợ: 3 và 4.
initParametersĐối tượngKhôngTham số khởi tạo bổ sung cho phiên bản 4

Ví dụ về yêu cầu (V3)

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyless import *

solver = geetestProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("CONSTANT_GT_KEY")
solver.set_challenge_key("VARIABLE_CHALLENGE_KEY")

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# getLib payload, see documentation for explanation of this
# solver.set_geetest_lib("{\"customlibs\":\"url-to-lib.js\"}")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result tokens: "
  print token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

GeeTest V4

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.geetestproxyless import *

solver = geetestProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://address.com")
solver.set_gt_key("captchaId value")
solver.set_version(4)

# optional API subdomain, make sure you understand what to set here
# solver.set_js_api_domain("custom-domain.geetest.com")

# optional initialization parameters
# solver.set_init_parameters({"riskType": "slide"})

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "result tokens: "
  print token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Đối tượng giải của tác vụ (V3)

Thuộc tínhLoạiMục đích
challengeChuỗiChuỗi băm bắt buộc để tương tác với biểu mẫu gửi trên trang web mục tiêu.
validateChuỗiChuỗi băm cũng bắt buộc.
seccodeChuỗiMột chuỗi băm bắt buộc khác, chúng tôi không biết tại sao có tới 3 chuỗi băm bắt buộc.

Đối tượng giải của tác vụ (V4)

Thuộc tínhLoại
captcha_idChuỗi
lot_numberChuỗi
pass_tokenChuỗi
gen_timeSố nguyên
captcha_outputChuỗi

Ví dụ về phản hồi (v3)

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}

Ví dụ về phản hồi (v4)

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "captcha_id": "fcd636b4514bf7ac4143922550b3008b",
    "lot_number": "354ab6dd4e594fdc903074c4d8d37b24",
    "pass_token": "b645946a654e60218c7922b74b3b5ee8e8717e8fd3cd5182a5c98d660bbd1ed5",
    "gen_time": "1649921519",
    "captcha_output": "cFPIALDXSop8Ri2mPABbRWzNBs86N8D4vNUTuVa7wN7E...[cut]...ciM50ePCCzLBZ1bmaV9Yt7IkkFI9Emx4eaP8rRoA=="
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}