Menu

Giải Funcaptcha từ Arkose Labs

Loại tác vụ này giải captcha Arkose Labs (hay Funcaptcha) không proxy. Tác vụ sẽ được thực hiện bằng máy chủ proxy của riêng chúng tôi và/hoặc địa chỉ IP của nhân viên.

API Arkose Labs cung cấp thông tin về địa chỉ IP của người giải mã cho chủ sở hữu trang web. Tuy nhiên, trước tiên, bạn vẫn nên thử bỏ qua captcha mà không cần proxy, và nếu thao tác không thành công - hãy chuyển sang FuncaptchaTask có proxy.

FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example with seatings
FunCaptcha Arkoselabs example with finger
Ví dụ

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
typeChuỗiFunCaptchaTaskProxyless
websiteURLChuỗiĐịa chỉ trang web đích. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên của chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập truy cập.
websitePublicKeyChuỗiKhóa công khai Arkose Labs
funcaptchaApiJSSubdomainChuỗiKhôngMiền phụ Arkose Labs tùy chỉnh tải tiện ích Javascript. Bắt buộc đối với một số trường hợp, nhưng hầu hết các tích hợp Arkose Labs đều chạy mà không cần miền phụ này.
dataChuỗiKhôngTham số bổ sung có thể được yêu cầu trong quy trình triển khai Arkose Labs. Sử dụng thuộc tính này để gửi giá trị "blob" dưới dạng một đối tượng được chuyển đổi thành chuỗi. Xem ví dụ về dạng dữ liệu này.
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}

Ví dụ về yêu cầu

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.funcaptchaproxyless import *

solver = funcaptchaProxyless()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX")

# optional funcaptcha API subdomain, see our Funcaptcha documentation for details
# solver.set_js_api_domain("custom-api-subdomain.arkoselabs.com")

# optional data[blob] value, read the docs
# solver.set_data_blob("{\"blob\":\"DATA_BLOB_VALUE_HERE\"}")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("result token: "+token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tínhLoạiMục đích
tokenChuỗiCần có chuỗi mã thông báo để tương tác với biểu mẫu được gửi trên trang web đích.

Ví dụ về phản hồi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}