Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub
Tutorial pages

Cách cài đặt máy chủ proxy SQUID

Cách nhanh nhất để chạy máy chủ proxy là dùng Docker:

docker run --name squid -p 3128:3128 --rm -d \
  -e PROXYLOGIN=mylogin \
  -e PROXYPASSWORD=mypassword \
  anticaptcha/squid

Nếu bạn muốn đặt tệp cấu hình của riêng mình, nơi thiết lập xác thực thì hãy gắn Docker vào /etc/squid/squid.conf

docker run --name squid -p 3128:3128 --rm -d \
 -v /path/to/squid.conf:/etc/squid/squid.conf \
anticaptcha/squid

Một cách khác là thiết lập từ nguồn:

yum -y install make gcc gcc-c++ libtool wget httpd-tools
wget http://www.squid-cache.org/Versions/v3/3.2/squid-3.2.3.tar.gz
tar -zxf squid-3.2.3.tar.gz
cd squid-3.2.3
./configure
make
make install

Ví dụ về tệp cấu hình:

#configure the port number
http_port 9191

cache_mem 5 MB
cache_dir ufs /usr/local/squid/var/cache 300 16 256
cache_access_log /usr/local/squid/var/logs/access.log
cache_log /usr/local/squid/var/logs/cache.log
cache_store_log /usr/local/squid/var/logs/store.log
pid_filename /usr/local/squid/var/logs/squid.pidauth_param basic program /usr/local/squid/libexec/basic_ncsa_auth /usr/local/squid/etc/squid_users

auth_param basic children 5
auth_param basic realm enter_your_pass
auth_param basic credentialsttl 2 hours

error_directory /usr/local/squid/share/errors/


acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 8080 3128 # http
acl Safe_ports port 443# https
acl CONNECT method CONNECT
acl MYUSERS proxy_auth REQUIRED
acl to_ipv6 dst ipv6


http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow net


#allow only athorized users
http_access allow MYUSERS
http_reply_access allow all
icp_access deny all
miss_access allow all


#squid will run under nobody user
cache_effective_user nobody
cache_effective_group nobody
coredump_dir /usr/local/squid/var/cache


## making it anonymous
forwarded_for transparent
request_header_access Via deny all
request_header_access X-Forwarded-For deny all
request_header_access Cache-Control deny all

SQUID giữ tên đăng nhập và mật khẩu trong một tệp riêng biệt, đối với chúng tôi thì là "/usr/local/squid/etc/squid_users". Để quản lý tệp này, hãy dùng công cụ "htpasswd":

htpasswd -c /usr/local/squid/etc/squid_users mylogin

Sau khi bạn hoàn tất cấu hình, hãy thay đổi quyền của các thư mục SQUID và chạy dưới dạng daemon:

chown -R nobody:nobody /usr/local/squid/share /usr/local/squid/var
/usr/local/squid/sbin/squid -z /usr/local/squid/etc/squid.conf
/usr/local/squid/sbin/squid -f /usr/local/squid/etc/squid.conf

Kiểm tra xem proxy có đang chạy và chấp nhận kết nối không:

netstat -lenp|grep squid

curl -x IP_HERE:3128 -U mylogin:mypassword http://antigate.com/iptest.php