Menu tài liệu

RecaptchaV2Task: giải câu đố Google Recaptcha với proxy của bạn

Sử dụng loại tác vụ này để giải Recaptcha trong các dịch vụ Google. Đối với các trường hợp khác, hãy sử dụng RecaptchaV2TaskProxyless để giải Recaptcha ở chế độ tắt proxy. Google API không cho chủ sở hữu trang web biết địa chỉ IP của người giải.

Hệ thống chúng tôi được xây dựng sao cho trình duyệt của nhân viên không có quyền truy cập tới các máy chủ proxy của bạn. Dữ liệu này được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và bị xóa ngay sau khi hoàn tất tác vụ. Máy tính của nhân viên chỉ tương tác với máy chủ của chúng tôi. Proxy của bạn chỉ được truy cập từ một địa chỉ IP. Xem thêm thông tin trong phần phần Câu hỏi thường gặp này.

Trước khi thực hiện loại tác vụ này, trình kiểm tra proxy của chúng tôi có thể kiểm tra tính tương thích đối với proxy bạn cung cấp bằng một loạt yêu cầu kiểm tra. Nếu yêu cầu kiểm tra này thất bại, tác vụ sẽ bị đánh dấu ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUT hoặc lỗi tương tự và sẽ bị hủy. Trong quá trình giải, proxy của bạn cũng có thể bị lỗi và API sẽ tạo ra các lỗi proxy khác. Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về chủ đề proxy để tìm hiểu thêm.

Ví dụ về Recaptcha V2

Đối tượng tác vụ

Thuộc tính Loại Bắt buộc Mục đích
type Chuỗi RecaptchaV2Task
Tên tác vụ cũ: 'NoCaptchaTask'. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ vĩnh viễn tên tác vụ cũ, không cần cập nhật mã từ bạn.
websiteURL Chuỗi Địa chỉ trang web mục tiêu. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập việc truy cập.
websiteKey Chuỗi Khóa trang web Recaptcha. Tìm hiểu cách tìm khóa trong bài viết này.
recaptchaDataSValue Chuỗi Không Giá trị của tham số 'data-s'. Chỉ áp dụng cho Recaptcha và các trang web Google.
proxyType Chuỗi Loại proxy
http - proxy http/https thường
socks4 - socks4 proxy
socks5 - socks5 proxy
proxyAddress Chuỗi Địa chỉ IP Proxy ipv4/ipv6. Không có tên máy chủ hoặc địa chỉ IP từ mạng cục bộ.
proxyPort Số nguyên Cổng proxy
proxyLogin Chuỗi Không Thông tin đăng nhập cho proxy yêu cầu cấp phép (cơ bản)
proxyPassword Chuỗi Không Mật khẩu proxy
userAgent Chuỗi Chuỗi nhận dạng trình duyệt dùng trong mô phỏng. Bạn phải sử dụng chữ ký của một trình duyệt hiện đại, nếu không Google sẽ yêu cầu bạn "cập nhật trình duyệt".
cookies Chuỗi Không Cookie bổ sung, được chúng tôi sử dụng tại các miền của Google.
isInvisible Boolean Không Chỉ định nếu Recaptcha ẩn. Thao tác này sẽ hiển thị một tiện ích con thích hợp cho nhân viên chúng tôi.

Ví dụ về yêu cầu

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"RecaptchaV2Task",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/recaptcha/test.php",
      "websiteKey":"6Lc_aCMTAAAAABx7u2N0D1XnVbI_v6ZdbM6rYf16",
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE",
      "cookie":"cookiename1=cookievalue1; cookiename2=cookievalue2"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON có lỗi
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Truy xuất lời giải

Sử dụng phương thức getTaskResult để yêu cầu giải. Cho nhân viên một khoảng thời gian, chẳng hạn như 5 giây, trước khi tạo yêu cầu đầu tiên. Nếu nhân viên vẫn bận, hãy thử lại sau 3 giây.

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tính Loại Mục đích
gRecaptchaResponse Chuỗi Chuỗi mã thông báo bắt buộc để tương tác với biểu mẫu gửi trên trang web mục tiêu.
cookies Dãy Dãy cookie tùy chọn dùng để giải Recaptcha. Chỉ áp dụng cho miền và miền con google.com.

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}