Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

RecaptchaV2Task: giải câu đố Google Recaptcha với proxy của bạn

Sử dụng loại tác vụ này để giải Recaptcha trong các dịch vụ Google. Đối với các trường hợp khác, hãy sử dụng RecaptchaV2TaskProxyless để giải Recaptcha ở chế độ tắt proxy. Google API không cho chủ sở hữu trang web biết địa chỉ IP của người giải.

Hệ thống chúng tôi được xây dựng sao cho trình duyệt của nhân viên không có quyền truy cập tới các máy chủ proxy của bạn. Dữ liệu này được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi và bị xóa ngay sau khi hoàn tất tác vụ. Máy tính của nhân viên chỉ tương tác với máy chủ của chúng tôi. Proxy của bạn chỉ được truy cập từ một địa chỉ IP. Xem thêm thông tin trong phần .

Trước khi thực hiện loại tác vụ này, trình kiểm tra proxy của chúng tôi có thể kiểm tra tính tương thích đối với proxy bạn cung cấp bằng một loạt yêu cầu kiểm tra. Nếu yêu cầu kiểm tra này thất bại, tác vụ sẽ bị đánh dấu ERROR_PROXY_CONNECT_TIMEOUT hoặc lỗi tương tự và sẽ bị hủy. Trong quá trình giải, proxy của bạn cũng có thể bị lỗi và API sẽ tạo ra các lỗi proxy khác. Vui lòng tham khảo về chủ đề proxy để tìm hiểu thêm.

Recaptcha V2 funny example
Recaptcha V2 checkbox
Ví dụ về Recaptcha V2

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
typeChuỗiRecaptchaV2Task
Tên tác vụ cũ: 'NoCaptchaTask'. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ vĩnh viễn tên tác vụ cũ, không cần cập nhật mã từ bạn.
websiteURLChuỗiĐịa chỉ trang web mục tiêu. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập việc truy cập.
websiteKeyChuỗiKhóa trang web Recaptcha. Tìm hiểu cách tìm khóa trong bài viết này.
recaptchaDataSValueChuỗiKhôngGiá trị của tham số 'data-s'. Chỉ áp dụng cho Recaptcha và các trang web Google.
proxyTypeChuỗiLoại proxy
http - proxy http/https thường
socks4 - socks4 proxy
socks5 - socks5 proxy
proxyAddressChuỗiĐịa chỉ IP Proxy ipv4/ipv6. Không có tên máy chủ hoặc địa chỉ IP từ mạng cục bộ.
proxyPortSố nguyênCổng proxy
proxyLoginChuỗiKhôngThông tin đăng nhập cho proxy yêu cầu cấp phép (cơ bản)
proxyPasswordChuỗiKhôngMật khẩu proxy
userAgentChuỗiChuỗi nhận dạng trình duyệt dùng trong mô phỏng. Bạn phải sử dụng chữ ký của một trình duyệt hiện đại, nếu không Google sẽ yêu cầu bạn "cập nhật trình duyệt".
cookiesChuỗiKhôngCookie bổ sung, được chúng tôi sử dụng tại các miền của Google.
isInvisibleBooleanKhôngChỉ định nếu Recaptcha ẩn. Thao tác này sẽ hiển thị một tiện ích con thích hợp cho nhân viên chúng tôi.

Ví dụ về yêu cầu

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.recaptchav2proxyon import *

solver = recaptchaV2Proxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_KEY")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("SITE_KEY")
#set optional custom parameter which Google made for their search page Recaptcha v2
#solver.set_data_s('"data-s" token from Google Search results "protection"')

# DO NOT USE PURCHASED/RENTED PROXIES ON PROXY SERVICES!!!
# THEY WILL NOT WORK!
# USE ONLY PROXIES YOU INSTALL YOURSELF ON YOUR OWN SERVER OR FAST VPS
# USE PROPER PROXY SOFTWARE LIKE SQUID !
# INSTALLATION INSTRUCTIONS:
# https://anti-captcha.com/apidoc/articles/how-to-install-squid
solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")
solver.set_cookies("test=true")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

g_response = solver.solve_and_return_solution()
if g_response != 0:
  print "g-response: "+g_response
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tínhLoạiMục đích
gRecaptchaResponseChuỗiChuỗi mã thông báo bắt buộc để tương tác với biểu mẫu gửi trên trang web mục tiêu.
cookiesDãyDãy cookie tùy chọn dùng để giải Recaptcha. Chỉ áp dụng cho miền và miền con google.com.

Ví dụ về phản hồi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "gRecaptchaResponse":"3AHJ_VuvYIBNBW5yyv0zRYJ75VkOKvhKj9_xGBJKnQimF72rfoq3Iy-DyGHMwLAo6a3"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}