Loại tác vụ được hỗ trợ
Phương thức API
Bài viết
Hướng dẫn
GitHub icon
GitHub
Tutorial pages

Giải quyết hình ảnh xác thực của Turnstile qua proxy - TurnstileTask

Hình ảnh xác thực chuyển đổi là một nỗ lực khác để thay thế Recaptcha. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các kiểu phụ của nó một cách tự động: thủ công, không tương tác và vô hình. Không cần chỉ định kiểu con. Ngoài ra, việc cung cấp Tác nhân người dùng tùy chỉnh của riêng bạn là không cần thiết và sẽ không hoạt động.

Turnstile captcha example
Ví dụ về Captcha

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
typeChuỗiTurnstileTask
websiteURLChuỗiĐịa chỉ trang web mục tiêu. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập việc truy cập.
websiteKeyChuỗiKhóa trang web xoay
actionChuỗiKhôngTham số "hành động" tùy chọn.
turnstileCDataChuỗiKhôngMã thông báo "cData" tùy chọn
proxyTypeChuỗiLoại proxy
http - proxy http/https thường
socks4 - socks4 proxy
socks5 - socks5 proxy
proxyAddressChuỗiĐịa chỉ IP Proxy ipv4/ipv6. Không có tên máy chủ hoặc địa chỉ IP từ mạng cục bộ.
proxyPortSố nguyênCổng proxy
proxyLoginChuỗiKhôngThông tin đăng nhập cho proxy yêu cầu cấp phép (cơ bản)
proxyPasswordChuỗiKhôngMật khẩu proxy

Ví dụ về yêu cầu

Python
Javascript
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.turnstileproxyon import *

solver = turnstileProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com/")
solver.set_website_key("sitekey_here")
solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")

# Optionally specify page action
solver.set_action("login")

# Optionally specify cData token
solver.set_action("some_custom_token")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print "token: "+token
else:
  print "task finished with error "+solver.error_code

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tínhLoạiMục đích
tokenChuỗiChuỗi mã thông báo bắt buộc để tương tác với biểu mẫu gửi trên trang web mục tiêu.
userAgentChuỗiTác nhân người dùng của trình duyệt của nhân viên. Sử dụng nó khi bạn gửi mã thông báo phản hồi.

Ví dụ về phản hồi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"0.vtJqmZnvobaUzK2i2PyKaSqHELYtBZfRoPwMvLMdA81WL_9G0vCO3y2VQVIeVplG0mxYF7uX.......",
    "userAgent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}