Menu

Giải Funcaptcha từ Arkose Labs bằng proxy

Loại tác vụ này giải câu đố ghép hình của arkoselabs.com trong trình duyệt của nhân viên. Ứng dụng của bạn gửi địa chỉ trang web và khóa công khai rồi nhận mã thông báo sau khi tác vụ hoàn thành. Sử dụng mã thông báo này để gửi biểu mẫu bằng captcha Arkose Labs.

FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example
FunCaptcha Arkoselabs example with seatings
FunCaptcha Arkoselabs example with finger
Ví dụ

Đối tượng tác vụ

Thuộc tínhLoạiBắt buộcMục đích
typeChuỗiFunCaptchaTask
websiteURLChuỗiĐịa chỉ trang web đích. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên của chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập truy cập.
websitePublicKeyChuỗiKhóa công khai Arkose Labs
funcaptchaApiJSSubdomainChuỗiKhôngMiền phụ Arkose Labs tùy chỉnh tải tiện ích Javascript. Bắt buộc đối với một số trường hợp, nhưng hầu hết các tích hợp Arkose Labs đều chạy mà không cần miền phụ này.
dataChuỗiKhôngTham số bổ sung có thể được yêu cầu trong quy trình triển khai Arkose Labs. Sử dụng thuộc tính này để gửi giá trị "blob" dưới dạng một đối tượng được chuyển đổi thành chuỗi. Xem ví dụ về dạng dữ liệu này.
{"\blob\":\"HERE_COMES_THE_blob_VALUE\"}
proxyTypeChuỗiLoại proxy
http - proxy http/https thông thường
socks4 - socks4 proxy
socks5 - socks5 proxy
proxyAddressChuỗiĐịa chỉ IP Proxy ipv4/ipv6. Không có tên máy chủ hoặc địa chỉ IP từ mạng cục bộ.
proxyPortSố nguyênCổng proxy
proxyLoginChuỗiThông tin đăng nhập cho proxy cần được xác minh (cơ bản)
proxyPasswordChuỗiMật khẩu proxy
userAgentChuỗiCung cấp Tác nhân người dùng bạn đang sử dụng để điều hướng trang web. Nhân viên của chúng tôi sẽ sử dụng cùng một giá trị trong quá trình giải mã Hcaptcha.

Ví dụ về yêu cầu

Python
Javascript
Go
PHP
Java
C#
bash
#pip3 install anticaptchaofficial

from anticaptchaofficial.funcaptchaproxyon import *

solver = funcaptchaProxyon()
solver.set_verbose(1)
solver.set_key("YOUR_API_KEY_HERE")
solver.set_website_url("https://website.com")
solver.set_website_key("XXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXX")

# optional funcaptcha API subdomain, see our Funcaptcha documentation for details
# solver.set_js_api_domain("custom-api-subdomain.arkoselabs.com")

# optional data[blob] value, read the docs
# solver.set_data_blob("{\"blob\":\"DATA_BLOB_VALUE_HERE\"}")

solver.set_proxy_address("PROXY_ADDRESS")
solver.set_proxy_port(1234)
solver.set_proxy_login("proxylogin")
solver.set_proxy_password("proxypassword")
solver.set_user_agent("Mozilla/5.0")

# Specify softId to earn 10% commission with your app.
# Get your softId here: https://anti-captcha.com/clients/tools/devcenter
solver.set_soft_id(0)

token = solver.solve_and_return_solution()
if token != 0:
  print("result token: "+token)
else:
  print("task finished with error "+solver.error_code)

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tínhLoạiMục đích
tokenChuỗiCần có chuỗi mã thông báo để tương tác với biểu mẫu được gửi trên trang web đích.

Ví dụ về phản hồi

{
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "token":"14160cdbe84b28cd5.8020398501|r=us-east-1|metabgclr=%23ffffff|maintxtclr=%231B1B1B|mainbgclr=%23ffffff|guitextcolor=%23747474|metaiconclr=%23757575|meta=7|pk=B7D8911C-5CC8-A9A3-35B0-554ACEE604DA|at=40|ag=101|cdn_url=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com%2Fcdn%2Ffc|lurl=https%3A%2F%2Faudio-us-east-1.arkoselabs.com|surl=https%3A%2F%2Ffuncaptcha.com"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}