Menu tài liệu

GeeTestTask: giải mã captcha từ geetest.com có proxy

Loại tác vụ này giải GeeTest captcha trong trình duyệt của nhân viên chúng tôi. Ứng dụng của bạn gửi địa chỉ trang web, khóa gt, khóa thử thách và sau khi hoàn thành tác vụ sẽ nhận được lời giải chứa 3 mã thông báo.

Ví dụ

Đối tượng tác vụ

Thuộc tính Loại Bắt buộc Mục đích
type Chuỗi GeeTestTask
websiteURL Chuỗi Địa chỉ trang web mục tiêu. Có thể ở bất kỳ đâu trên trang web, ngay cả trong khu vực thành viên. Nhân viên chúng tôi không điều hướng đến khu vực đó mà chỉ giả lập việc truy cập.
gt Chuỗi Khóa công khai của miền, hiếm khi được cập nhật.
challenge Chuỗi Thay đổi khóa mã thông báo. Đảm bảo lấy một mã mới cho mỗi captcha, nếu không bạn sẽ bị tính phí cho tác vụ lỗi.
geetestApiServerSubdomain Chuỗi Không Miền phụ API tùy chọn. Có thể bắt buộc đối với một số loại triển khai.
geetestGetLib Chuỗi Không Bắt buộc đối với một số loại triển khai. Gửi JSON được mã hóa thành một chuỗi. Giá trị có thể được truy tìm trong các công cụ dành cho nhà phát triển trình duyệt. Đặt một điểm dừng trước khi gọi hàm "initGeetest".
proxyType Chuỗi Loại proxy
http - proxy http/https thường
socks4 - socks4 proxy
socks5 - socks5 proxy
proxyAddress Chuỗi Địa chỉ IP Proxy ipv4/ipv6. Không có tên máy chủ hoặc địa chỉ IP từ mạng cục bộ.
proxyPort Số nguyên Cổng proxy
proxyLogin Chuỗi Không Thông tin đăng nhập cho proxy yêu cầu cấp phép (cơ bản)
proxyPassword Chuỗi Không Mật khẩu proxy
userAgent Chuỗi Chuỗi nhận dạng trình duyệt dùng trong mô phỏng. Bạn phải sử dụng chữ ký của một trình duyệt hiện đại, nếu không Google sẽ yêu cầu bạn "cập nhật trình duyệt".

Ví dụ về yêu cầu

CURL
     curl -i -H "Accept: application/json" \
   -H "Content-Type: application/json" \
   -X POST -d '{
  "clientKey":"YOUR_API_KEY",
  "task":
    {
      "type":"GeeTestTask",
      "websiteURL":"http://mywebsite.com/geetest/test.php",
      "gt":"874703612e5cac182812a00e273aad0d",
      "challenge":"a559b82bca2c500101a1c8a4f4204742",
      "proxyType":"http",
      "proxyAddress":"8.8.8.8",
      "proxyPort":8080,
      "proxyLogin":"proxyLoginHere",
      "proxyPassword":"proxyPasswordHere",
      "userAgent":"MODERN_USER_AGENT_HERE"
    }
}' https://api.anti-captcha.com/createTask
    

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId": 0,
  "taskId": 7654321
}
    
JSON có lỗi
     {
  "errorId": 1,
  "errorCode": "ERROR_KEY_DOES_NOT_EXIST",
  "errorDescription": "Account authorization key not found in the system"
}
    

Truy xuất lời giải

Sử dụng phương thức getTaskResult để yêu cầu giải. Cho nhân viên một khoảng thời gian, chẳng hạn như 5 giây, trước khi tạo yêu cầu đầu tiên. Nếu nhân viên vẫn bận, hãy thử lại sau 3 giây.

Đối tượng giải của tác vụ

Thuộc tính Loại Mục đích
challenge Chuỗi Chuỗi băm bắt buộc để tương tác với biểu mẫu gửi trên trang web mục tiêu.
validate Chuỗi Chuỗi băm cũng bắt buộc.
seccode Chuỗi Một chuỗi băm bắt buộc khác, chúng tôi không biết tại sao có tới 3 chuỗi băm bắt buộc.

Ví dụ về phản hồi

JSON không lỗi
     {
  "errorId":0,
  "status":"ready",
  "solution":
  {
    "challenge":"3c1c5153aa48011e92883aed820069f3hj",
    "validate":"47ad5a0a6eb98a95b2bcd9e9eecc8272",
    "seccode":"83fa4f2d23005fc91c3a015a1613f803|jordan"
  },
  "cost":"0.001500",
  "ip":"46.98.54.221",
  "createTime":1472205564,
  "endTime":1472205570,
  "solveCount":"0"
}
    

Ví dụ về sử dụng mã thông báo